Teismai

Teisėjų taryba pateikė rekomendacijas dėl teisėjų vykdomos pedagoginės ir kūrybinės veiklos

2021 m. vasario 26 d. Teisėjų taryba priėmė protokolinį nutarimą ir pateikė rekomendacijas teisėjams dėl jų vykdomos pedagoginės ir kūrybinės veiklos.

Teisėjų taryba,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 113 straipsniu, Teismų įstatymo 48 straipsniu, atsižvelgdama į teisingumo vykdymo funkcijos nulemtą išskirtinį teisėjo konstitucinį statusą, laikydamasi nuomonės, kad

 • tinkamas teisėjų pasirengimas, jų žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas – svarbi prielaida užtikrinti veiksmingą žmogaus teisių ir laisvių gynybą teisme;
 • viena iš prielaidų veiksmingai plėsti bei gilinti teisėjų kompetencijas yra aukštesnę kvalifikaciją, didesnį teisėjo darbo stažą ar specialių tam tikros teisės srities žinių turinčių teisėjų dalijimasis žiniomis ir patirtimi su kitais teisėjais;
 • teisėjų kvalifikacija, jų profesionalumas, gebėjimas spręsti bylas taikant konstitucinius teisinės valstybės principus yra vieni iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės pasitikėjimą teismais;
 • teisėjų dalyvavimas pedagoginėje ir kūrybinėje veikloje prisideda prie teisininkų kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) ir teisinio visuomenės švietimo, taip pat ir teisminės gynybos efektyvumo didinimo, skatina universalių, demokratinių valstybių vertybių ir Europos Sąjungos teisės principų sklaidą;
 • pedagoginė ir kūrybinė veikla suteikia galimybių teisėjams gilinti profesines žinias, taip pat kelti teisėjo profesijos prestižą, gerinti teisėjo vardą visuomenėje, taip prisidedant prie teismų, kaip atviros institucijos, vardo propagavimo;

ir siekdama išsaugoti visuomenės pasitikėjimą teismais, teisėjų konstitucinę teisę užsiimti pedagogine ir kūrybine veikla, subalansuoti teisėjo užimtumą kitoje veikloje su konstituciniu teismo nepriklausomumo ir kitais konstituciniais principais ir normomis, apriboti interesų konflikto atsiradimo riziką teismams vykdant teisingumą, rekomenduoja teisėjams, vykdantiems pedagoginę ir kūrybinę veiklą:

 1. susilaikyti nuo bet kokios pedagoginės ir kūrybinės veiklos, jei tokios veiklos vykdymas pašaliniam stebėtojui gali sukelti pagrįstų abejonių dėl teismo priedermės tinkamai ir efektyviai vykdyti teisingumą, tokios veiklos suderinamumo su teisėjo nepriklausomumu ar nešališkumu;
 2. nevykdyti pedagoginės ar kūrybinės veiklos tokiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, apie kurių prieinamumą nėra skelbiama viešai ar kuriuose dalyvauti kviečiamas ribotas asmenų ratas (pavyzdžiui, konkrečioms privačioms įmonėms, konkrečioms advokatų profesinėms bendrijoms ar advokatų kontoroms, konkrečioms nemokumo paslaugas teikiančioms bendrovėms, atskiroms antstolių kontoroms ir pan.), dėl ko gali kilti teisėjo ir atskiro subjekto ryšių regimybė;
 3. elgtis taip (pasirinkti tokį pedagoginės ir kūrybinės veiklos vykdymo modelį), kad teisėjo nereikėtų nušalinti ar jam nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo arba sprendimo priėmimo, vengti interesų konflikto ir jo regimybės pedagoginės ir kūrybinės veiklos vykdymo metu, o tokiam konfliktui kilus nedelsiant nusišalinti nuo teisingumo vykdymo konkrečiose bylose procesinių įstatymų nustatyta tvarka;
 4. vykdyti teisėjo pedagoginę ir kūrybinę veiklą (rašyti, skaityti paskaitas, mokyti ir dalyvauti svarstant su teise, teisine sistema, teisingumo įgyvendinimu susijusius klausimus, dalyvauti tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektuose, susijusiuose su teisingumo sistemos ir teismų veiklos tobulinimu) ne teismo posėdžiams skirtu laiku, taip pat užtikrinti, kad ji netrukdys kruopščiai ir per įstatyme nustatytus terminus išspręsti su teisingumo vykdymu susijusius klausimus;
 5. užtikrinti, kad visais atvejais už pedagoginę ar kūrybinę veiklą teisėjui mokamas užmokestis būtų aiškiai nustatytas, proporcingas įdėtam darbui bei mokamas įstatymų nustatyta tvarka, bus sumokėti visi privalomi mokesčiai ir vykdomi kiti įstatymų reikalavimai (deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, pajamas ir kt.);
 6. vykdyti teisėjo pedagoginę ir kūrybinę veiklą pagal darbo arba autorinę sutartį ir vengti sudaryti tokios veiklos komercializavimo regimybę (veiklą vykdant kaip individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą);
 7. nedelsiant kreiptis su paklausimu į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją, kilus abejonių dėl kūrybinės ir pedagoginės veiklos leistinumo, o iki tokio Komisijos išaiškinimo (konsultacijos) gavimo susilaikyti nuo tokios abejonių keliančios veiklos.

Lietuvos teismų informacija

Back to top button