Institucijos

Svarbūs teisės aktų pakeitimai teisininkams nuo 2021 metų pradžios

Skolų išieškojimas koncentruojamas: nauji vykdomieji dokumentai dėl piniginių sumų išieškojimo iš to paties asmens pateikiami vykdyti vienam antstoliui. Sudarytos sąlygos nauja tvarka pateikti antstoliams vykdomuosius dokumentus, išieškant pinigų sumas (tame tarpe alimentų išieškojimo bei išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto). Elektroninius vykdomuosius dokumentus suinteresuoti asmenys antstoliui turės pateikti Antstolių informacinėje sistemoje: www.antstoliai.lt. Patvirtinti tapatybę reikės elektroniniu arba mobiliuoju parašu. Besikreipiantieji privalės nurodyti skolininko ir jo gyvenamosios vietos duomenis, skolos dydį bei kitą aktualią informaciją, pridėti skaitmeninį vykdomąjį dokumentą. Rašytinius (popierinius) vykdomuosius dokumentus reikės siųsti paštu Lietuvos antstolių rūmams – tuomet suskaitmenintas vykdomasis dokumentas per 5 darbo dienas bus įkeltas į Antstolių informacinę sistemą ir toliau vykdomas elektroniniu būdu. Ne piniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus, pavyzdžiui dėl laikinųjų apsaugos priemonių, bendravimo su vaiku, daiktų perdavimo – ir toliau bus galima pateikti  tiesiogiai savo pasirinktam antstoliui. Nauja vykdomųjų dokumentų skirstymo tvarka galios tik vykdomiesiems dokumentams, pateiktiems po sausio 1 dienos.

_____

Įsigaliojo Mediacijos įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimai, kurie sudaro galimybes pasinaudoti teismine mediacija ginčuose, kurie nagrinėjami administraciniuose teismuose. Ginčo perdavimą spręsti teisminės mediacijos būdu gali inicijuoti teismas arba bet kuri ginčo šalis. Ginčas perduodamas spręsti teisminės mediacijos būdu teismo nutartimi, kai teismas išaiškina ginčo šalims teisminės mediacijos esmę, yra gautas ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu. Teisėjas, nagrinėdamas bylą, ginčo šalių sutikimu gali nuspręsti pats vykdyti mediaciją, jeigu jis yra mediatorius, o bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija gali paskirti vykdyti mediaciją vieną iš kolegijos narių, kuris yra mediatorius. Teisėjas ar teisėjų kolegija taip pat gali parinkti ir skirti kitą mediatorių, kuris yra teisėjas, pagal galimybes atsižvelgę į abiejų ginčo šalių suderintą nuomonę dėl šio mediatoriaus kandidatūros, arba pranešti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai apie tai, kad reikia parinkti mediatorių iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo. Mediatorius skiriamas tik gavus jo rašytinį sutikimą.

_____

Įsigalioja Strateginio valdymo įstatymas, kurio tikslas yra sukurti ir plėtoti į rezultatus orientuotą strateginio valdymo sistemą, integruojant strateginio planavimo, regionų plėtros ir teritorijų planavimo procesus, siekiant užtikrinti ilgalaikę ir darnią valstybės pažangą ir veiksmingą valdžios sektoriaus finansų planavimą ir panaudojimą. Šiuo įstatymu yra reformuojamas planavimo dokumentų sistemos modelis.

_____

Įsigalioja Užimtumo įstatymo pakeitimai, susiję su subsidijų darbo užmokesčiui mokėjimu. Darbdaviams, dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbtos prastovos metu išlaikantiems darbo vietas, mokama subsidija darbo užmokesčiui. Subsidijos dydis apskaičiuojamas procentais nuo kiekvienam darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio. Priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei jo darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis, išskyrus, kai darbo užmokestis padidėja dėl Vyriausybės patvirtinto 2021 m. MMA dydžio. Subsidija sudaro 100 % apskaičiuotų lėšų, bet ne daugiau kaip 1,5 MMA. Subsidija nemokama darbuotojo tikslinių atostogų, laikinojo nedarbingumo laikotarpiais ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka darbo užmokesčio.

Vyriausybė nutarimu “Dėl 2021 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio” patvirtintas 2021 m. taikomas minimalus valandinis atlygis – 3,93 EUR ir minimali mėnesinė alga (MMA) – 642 EUR.

_____

Įsigaliojo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimai, kurie numato, kad draudžiama rūkyti šalies daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, jei bent vienas namo gyventojas tam prieštaraus. Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti minėtose vietose įrengimą atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius, pastatų savininkų bendrija arba savivaldybės vykdomoji institucija. Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

_____

Pelno mokesčio įstatyme nuo 2021 metų numatyta juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal stambaus projekto investicijų sutartį, nemokės pelno mokesčio. Ši lengvata galioja iki 20 metų nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos ir taikoma pagal iki 2025 m. gruodžio 31 d. sudarytas stambių projektų sutartis. Ne mažiau kaip 75% atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų turi sudaryti pajamos iš konkrečių paslaugų. Investuotojas įsipareigoja sukurti ne mažiau kaip 150 (kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 200 naujų darbo vietų) ir investuoja Lietuvoje 20 mln. Eur (kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 30 mln. Eur) vertės privataus kapitalo investicijų. Lengvata nebus taikoma, jeigu įmonė naudosis Laisvųjų ekonominių zonų lengvata.

_____

Įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai, kurie praplėtė paramos gavėjų sąrašą. Į jį įtraukti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius. Šiems asmenims teikiamos paramos objektas gali būti piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bet koks kitas turtas, įskaitant ir prekes. Jų gauta parama nėra apmokestinama, jie turi teisę netvarkyti apskaitos ar atsiskaityti VMI už gautą paramą bei jos panaudojimą.

 

Raktažodžiai
Close
Close