Institucijos

Europos Komisija pristatė pirmąją LGBTIQ asmenų lygybės ES strategiją

Europos Komisija pristatė pirmąją lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interseksualių ir queer (LGBTIQ) asmenų lygybės ES strategiją, apie kurią Prezidentė von der Leyen paskelbė savo 2020 m. pranešime apie Sąjungos padėtį.

Nors pastaraisiais metais ES padaryta pažanga siekiant LGBTIQ asmenų lygybės, šie asmenys ir toliau patiria diskriminaciją – 43 proc. jų jaučiasi diskriminuojami. COVID-19 krizė tik pablogino padėtį. Šiandieninė strategija skirta nelygybės klausimui ir problemoms, su kuriomis susiduria LGBTIQ asmenys, spręsti ir joje nustatyta keletas tikslinių veiksmų, įskaitant teisines ir finansavimo priemones per 5 ateinančius metus. Strategijoje siūloma išplėsti ES nusikaltimų sąrašą į jį įtraukiant neapykantos nusikaltimus, įskaitant homofobiją kurstančius pareiškimus ir neapykantos nusikaltimus, ir, be kita ko, pateikti pasiūlymą dėl teisės akto dėl vaiko kilmės tarpusavio pripažinimo tarpvalstybiniais atvejais. Strategija taip pat užtikrinama, kad į LGBTIQ asmenims susirūpinimą keliančius klausimus būtų tinkamai atsižvelgiama formuojant ES politiką, kad LGBTIQ asmenys būtų saugūs ir turėtų lygias galimybes klestėti ir visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Veiksmai siekiant LGBTIQ asmenų lygybės 2020–2025 m.

Strategijoje nustatyti tiksliniai veiksmai, suskirstyti pagal keturis pagrindinius ramsčius, kuriais daugiausia dėmesio skiriama: kovai su diskriminacija; saugumo užtikrinimui; įtraukios visuomenės kūrimui ir raginimui užtikrinti LGBTIQ asmenų lygybę visame pasaulyje. Kai kurie pagrindiniai strategijoje išdėstyti veiksmai yra šie:

  • Kova su diskriminacija. Teisinė apsauga nuo diskriminacijos yra itin svarbi siekiant skatinti LGBTIQ asmenų lygybę. Komisija atliks padėties įvertinimą, visų pirma užimtumo srityje. Iki 2022 m. bus paskelbta Užimtumo lygybės direktyvos taikymo ataskaita. Atsižvelgdama į šią ataskaitą, Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisės aktų, visų pirma dėl lygybės įstaigų vaidmens stiprinimo. Komisija taip pat pasiūlys reglamentavimo sistemą, kuria bus konkrečiai sprendžiamas dirbtinio intelekto sistemoms būdingo šališkumo ir diskriminacijos rizikos klausimas.
  • Saugumo užtikrinimas. LGBTIQ asmenys neproporcingai kenčia nuo neapykantos nusikaltimų, neapykantą kurstančių kalbų ir smurto; didelė problema tebėra tai, kad nepranešama apie visus neapykantos nusikaltimus. Siekdama suderinti apsaugą nuo neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kurstymo, nukreiptų prieš LGBTIQ asmenis, 2021 m. Komisija pateiks iniciatyvą išplėsti vadinamųjų ES nusikalstamų veikų sąrašą, į jį įtraukiant neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kurstymą, be kita ko, nukreiptus prieš LGBTIQ asmenis. Be to, Komisija suteiks galimybių finansuoti iniciatyvas, kuriomis siekiama kovoti su prieš LGBTIQ asmenis nukreiptais neapykantos nusikaltimais, neapykantos kurstymu ir smurtu.
  • Vaivorykštės šeimų teisių apsauga. Dėl skirtingų įstatymų įvairiose valstybėse narėse vaivorykštės šeimoms kertant ES vidaus sienas šeimos ryšiai gali ne visada būti pripažįstami. Komisija pateiks teisėkūros iniciatyvą dėl vaiko kilmės tarpusavio pripažinimo ir išnagrinės galimas priemones tos pačios lyties asmenų partnerystės tarpusavio pripažinimui valstybėse narėse remti.
  • LGBTIQ lygybė visame pasaulyje. Įvairiose pasaulio šalyse LGBTIQ asmenys susiduria su šiurkščiais jų teisių pažeidimais ir piktnaudžiavimu. Komisija rems LGBTIQ asmenų lygybės veiksmus pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP), Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP) ir Prieglobsčio ir migracijos fondą.

LGBTIQ asmenų lygybės aspekto integravimas į ES politiką

Vadovaujant už lygybę atsakingai Komisijos narei Helenai Dalli, Komisija, padedama Lygybės darbo grupės, taip pat įtrauks kovą su LGBTIQ asmenų diskriminacija į visas ES politikos sritis ir pagrindines iniciatyvas.

Valstybės narės raginamos remiantis esamais geriausios patirties pavyzdžiais rengti nacionalinius veiksmų planus dėl LGBTIQ asmenų lygybės. Bus siekiama geriau apsaugoti LGBTIQ asmenis nuo diskriminacijos, papildyti veiksmus pagal šią strategiją priemonėmis, kuriomis būtų skatinama LGBTIQ asmenų lygybė valstybių narių kompetencijai priklausančiose srityse.

Europos Komisija reguliariai stebės, kaip įgyvendinami šioje strategijoje išdėstyti veiksmai, ir 2023 m. pristatys laikotarpio vidurio peržiūros rezultatus.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button