Institucijos

Pradedamas Europos sveikatos sąjungos kūrimas

Europos Komisija šiandien žengia pirmuosius žingsnius, kurdama Europos sveikatos sąjungą. Komisija teikia pasiūlymus, kaip sustiprinti ES sveikatos saugumo sistemą, stiprinti pasirengimą krizėms ir ES agentūrų reagavimo į jas vaidmenį. Siekiant sustiprinti kovą su COVID-19 pandemija ir būsimomis ekstremaliosiomis sveikatos situacijomis, reikia daugiau koordinavimo ES lygmeniu. Šiandienos pasiūlymais, atsižvelgus į dabartinės krizės patirtį, bus užtikrintas geresnis pasirengimas dabartinėms ir būsimoms sveikatos krizėms ir geresnis reagavimas į jas.

Šiandienos pasiūlymuose daugiausia dėmesio skiriama esamos su didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai susijusios teisinės sistemos pertvarkymui ir pagrindinių ES agentūrų, visų pirma Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) bei Europos vaistų agentūros (EMA), pasirengimo krizėms ir reagavimo į jas vaidmens stiprinimui.

Siekdama tvirtesnių Komisijos ir ES agentūrų koordinavimo įgaliojimų, Komisija šiandien siūlo naują reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai. Naująja sistema bus:

 • stiprinamas pasirengimas. Bus parengtas ES sveikatos krizės ir pasirengimo pandemijai planas ir rekomendacijos dėl planų priėmimo nacionaliniu lygmeniu, taip pat išsamios ir skaidrios ataskaitų teikimo ir audito sistemos. Nacionalinių planų rengimą remtų Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir kitos ES agentūros. Komisija ir ES agentūros atliktų planų auditą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
 • stiprinama priežiūra. Naudojant dirbtinį intelektą ir kitas pažangias technologines priemones, ES lygmeniu bus sukurta stipresnė integruota stebėjimo sistema;
 • gerinamas duomenų teikimas. Bus reikalaujama, kad valstybės narės patobulintų informacijos apie sveikatos sistemų rodiklius (pvz., laisvų ligoninių lovų skaičių, specializuotą gydymą ir intensyvios terapijos pajėgumus, parengtų medicinos darbuotojų skaičių ir pan.) teikimą;
 • paskelbus nepaprastąją padėtį ES būtų automatiškai pradėtas stipresnis koordinavimas ir būtų leidžiama kurti, kaupti ir įsigyti su krize susijusius produktus.

Stipresnės ir veiksmingesnės ES agentūros

Nuo pandemijos protrūkio pradžios Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras ir Europos vaistų agentūra atliko svarbiausią vaidmenį ES sprendžiant su COVID-19 susijusius uždavinius. Tačiau COVID-19 parodė, kad abi agentūros turi būti sustiprintos ir joms turi būti suteikti didesni įgaliojimai geriau apsaugoti ES piliečius ir šalinti tarpvalstybines grėsmes sveikatai.

ECDC įgaliojimai bus sustiprinti, kad jis galėtų padėti Komisijai ir valstybėms narėms šiose srityse:

 • epidemiologinės priežiūros (naudojant integruotas sistemas, sudarančias priežiūros tikruoju laiku galimybę);
 • pasirengimo ir reagavimo planavimo, ataskaitų teikimo ir audito;
 • neprivalomų rekomendacijų ir rizikos valdymo galimybių teikimo;
 • pajėgumų mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, kuri padėtų reaguoti vietos lygmeniu valstybėse narėse;
 • ES etaloninių laboratorijų tinklo ir tinklo dėl medžiagų, gautų iš žmogaus, kūrimo.

Europos vaistų agentūros įgaliojimai bus sustiprinti, kad ji galėtų padėti koordinuotai reaguoti Sąjungos lygmeniu į sveikatos krizes:

 • stebėdama ypatingos svarbos vaistų ir medicinos prietaisų trūkumo riziką ir ją mažindama;
 • teikdama mokslines rekomendacijas dėl vaistų, kurie gali padėti gydyti tas krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms kelią arba jas diagnozuoti;
 • koordinuodama tyrimus, skirtus stebėti vakcinų veiksmingumą ir saugumą;
 • koordinuodama klinikinius tyrimus.

Šiandien Komisija taip pat nustato pagrindinius būsimos Reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas institucijos (HERA), kuri turėtų būti pasiūlyta iki 2021 m. pabaigos, aspektus. Ši institucija būtų svarbi nauja struktūra, padedanti tinkamiau ES lygmeniu reaguoti į tarpvalstybines grėsmes sveikatai.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close