Teismai

Išlaidos teisinėms paslaugoms atlyginti, patirtos administracinio nusižengimo byloje, nepriteistinos administraciniuose teismuose pagal CK 6.271 straipsnį

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija priėmė administracinių teismų praktikos plėtojimui svarbų sprendimą administracinėje byloje, kurioje pareiškėja prašė teismo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno teritorinės muitinės, turtinės žalos, kuri pasireiškė kaip išlaidos teisinėms paslaugoms, patirtoms administracinių nusižengimų byloje, atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant šį skundą apygardos administraciniame teisme.

Šioje byloje Kauno teritorinė muitinė pareiškėjos atžvilgiu surašė administracinio nusižengimo protokolą ir skyrė baudą, tačiau bendrosios kompetencijos teismai pripažino, kad pareiškėjos veiksmuose nebuvo administracinio nusižengimo sudėties, nenustačius nei neatsargios, nei tyčinės pareiškėjos kaltės formos bei neteisėtų veiksmų. Pareiškėja savo teisę kreiptis į administracinį teismą dėl turtinės žalos atlyginimo Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies pagrindu šiuo atveju grindė tuo, kad išlaidų teisinėms paslaugoms administracinio nusižengimo byloje atlyginimas asmeniui, patrauktam administracinėn atsakomybėn, nėra numatytas.

Pirmosios instancijos apygardos administracinis teismas pareiškėjos skundą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjai turtinės žalos atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas.

Išplėstinė teisėjų kolegija, nustačiusi, kad šioje byloje tiek pareiškėja, tiek apygardos administracinis teismas vadovavosi teismų praktika, suformuota galiojus Administracinių teisės pažeidimų kodeksui, kuris šios bylos atveju negaliojo, o galiojo naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas, šiuo atveju sprendė dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo reikšmės suformuotai administracinių teismų praktikai tokio pobūdžio bylose ir jos taikymo bei plėtojimo. Išplėstinė teisėjų kolegija, nustačiusi, kad: (i) administraciniai teismai, anksčiau nustatę, kad nei Administracinių teisės pažeidimų kodekse, nei kitame specialiame įstatyme nebuvo numatyta teisė prisiteisti išlaidas teisinėms paslaugoms, šiuo aspektu pripažino teisės spragą ir suformavo praktiką pagal kurią administracinio teisės pažeidimo byloje patirtos teisinio atstovavimo išlaidos galėjo būti priteisiamos administraciniuose teismuose kaip turtinė žala CK 6.271 straipsnio pagrindu; (ii) įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui ir jame expressis verbis nustačius, kad administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidoms atlyginti mutatis mutandis taikomos Baudžiamojo proceso kodekso nuostatos, išnyko teisės spraga dėl išlaidų teisinėms paslaugoms, todėl ankstesnė administracinių teismų praktika dėl administracinių teisės pažeidimų bylose patirtų teisinio atstovavimo išlaidų prisiteisimo administraciniuose teismuose neturi privalomos galios sprendžiant skundus dėl turtinės žalos, patirtos kaip išlaidos teisinėms paslaugoms, patirtoms administracinių nusižengimų byloje, atlyginimo konstatavo, kad prašymai atlyginti administracinio nusižengimo byloje patirtas išlaidas gali būti teikiami bendrosios kompetencijos teismuose, o ne administraciniams teismams prašant jas priteisti kaip patirtą turtinę žalą CK 6.271 straipsnio pagrindu.

Padariusi išdavą, kad išlaidos teisinėms paslaugoms atlyginti, patirtos administracinio nusižengimo byloje, nepriteistinos administraciniuose teismuose pagal CK 6.271 straipsnį, išplėstinė teisėjų kolegija panaikino apygardos administracinio teismo sprendimą ir pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Galima priminti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra priėmęs individualų konstitucinį skundą, kuriuo prašoma ištirti ar Konstitucijos 30 straipsniui, 31 straipsnio 6 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštaravo Administracinių teisės pažeidimų kodekso 302-1 straipsnis (2010 m. lapkričio 18 d. redakcija) tiek, kiek jame nebuvo nustatyta, kad asmuo, kurio naudai priimtas teismo sprendimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą nesant pažeidimo įvykio ar sudėties, turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Raktažodžiai
Close
Close