Institucijos

Europos Komisija priėmė Kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinį

Liepos 24 d. Europos Komisija, įgyvendindama bendrą atsigavimo po koronaviruso strategiją, priėmė Kapitalo rinkų gaivinimo dokumentų rinkinį. Balandžio 28 d. Komisija jau pasiūlė Banko paslaugų dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama bankams sudaryti palankesnes sąlygas skolinti namų ūkiams ir įmonėms visoje ES. Priemonėmis siekiama padėti kapitalo rinkoms remti Europos įmones ir taip padėti joms atsigauti po krizės. Rinkinyje siūlomi specialūs kapitalo rinkos taisyklių pakeitimai, paskatinsiantys didesnes investicijas į ekonomiką, sudarysiantys sąlygas sparčiai įmonių rekapitalizacijai ir padidinsiantys bankų pajėgumą finansuoti atsigavimą.

Rinkinyje pateikiami specialūs Prospektų reglamentoFPRD II ir pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklių pakeitimai. Visi pakeitimai iš esmės susiję su kapitalo rinkų sąjungos projektu, kurio paskirtis – integruoti nacionalines kapitalo rinkas ir užtikrinti vienodas galimybes naudotis investicijomis ir finansavimo galimybėmis visoje ES.

Specialūs prospektų tvarkos pakeitimai. ES atsigavimo prospektas – paprastas parengti, skaityti ir patikrinti

Prospektas yra dokumentas, kurį įmonės, išleisdamos akcijas ir obligacijas, pateikia savo investuotojams. Komisija įmonėms, turinčioms patirties viešojoje rinkoje, siūlo rengti trumpą ES atsigavimo prospektą. Šį laikiną prospektą įmonėms būtų paprasta parengti, investuotojams – lengva skaityti, o nacionalinėms kompetentingoms institucijoms – patogu patikrinti. Prospektų apimtis būtų sumažinta nuo šimtų puslapių iki vos 30-ies. Tai padėtų įmonėms pritraukti kapitalo, pavyzdžiui, išleidžiant akcijų, užuot klimpus į didesnes skolas. Kitos rūšies specialiais Prospektų reglamento pakeitimais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas bankams, kurių vaidmuo finansuojant realiosios ekonomikos atsigavimą yra esminis, pritraukti lėšų.

Specialūs FPRD II reikalavimų Europos įmonėms pakeitimai

Komisija siūlo padaryti keletą specialių FPRD II reikalavimų pakeitimų, kad būtų sumažinta patyrusiems investuotojams tenkanti tam tikra administracinė našta, susijusi su jų verslo ryšiais. Mažiau patyrusiems investuotojams (kaip antai namų ūkiams, investuojantiems savo pensijų santaupas) taikoma apsauga išliks tokia pati. Šie pakeitimai yra orientuoti į keletą reikalavimų, kurie, kaip jau anksčiau nustatyta (per viešas konsultacijas dėl FPRD ir FPRR), yra pernelyg painūs arba trukdo Europos rinkų plėtotei. Dėl dabartinės krizės dar svarbiau sumažinti nereikalingą naštą ir suteikti galimybių besiformuojančioms rinkoms. Todėl Komisija siūlo perkalibruoti reikalavimus siekiant užtikrinti aukšto lygio skaidrumą kliento atžvilgiu ir kartu aukščiausius apsaugos standartus bei priimtinas reikalavimų laikymosi išlaidas Europos įmonėms. Komisija taip pat pradėjo viešas konsultacijas dėl FPRD II deleguotosios direktyvos pakeitimų, kuriais būtų padidinta investicinių konsultacijų apimties tvarka, taikoma smulkiems ir vidutinės kapitalizacijos emitentams bei obligacijoms. Visų pirma, tinkamo lygmens investicinės konsultacijos būtinos MVĮ, kad padidintų jų žinomumą ir pritrauktų naujų investuotojų. Taip pat siūloma iš dalies pakeisti FPRD taisykles, darančias poveikį energetikos išvestinių finansinių priemonių rinkoms. Pasiūlymu siekiama padėti plėtoti eurais denominuotas energetikos rinkas, kurios yra svarbios tarptautiniam euro vaidmeniui, ir leisti Europos įmonėms apsidrausti savo riziką, kartu išsaugant biržos prekių, ypač žemės ūkio produktų, rinkų vientisumą.

Specialūs pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklių pakeitimai

Komisija siūlo priemonių, kuriomis iš dalies keičiamas Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas ir Kapitalo reikalavimų reglamentas, rinkinį. Pakeitimas vertybiniais popieriais yra priemonė, kuria naudodamiesi bankai gali komplektuoti paskolas, paversti jas vertybiniais popieriais ir parduoti kapitalo rinkose. Šių pakeitimų paskirtis – supaprastinti pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių naudojimą atsigaunant Europai, kitaip tariant, sudaryti sąlygas bankams didinti skolinimo apimtį ir iš savo balansų pašalinti neveiksnias pozicijas. Turėdami galimybę perkelti dalį MVĮ (mažųjų ir vidutinių įmonių) paskolų rizikos rinkoms bankai galės toliau skolinti MVĮ. Visų pirma Komisija siūlo sukurti specialią paprasto, skaidraus ir standartizuoto balanso pozicijų pakeitimo vertybiniais popieriais sistemą, kuriai būtų naudinga prudencinė tvarka, atitinkanti faktinį šių priemonių rizikingumą. Be to, Komisija siūlo pašalinti esamas reguliavimo kliūtis neveiksnių pozicijų pakeitimui vertybiniais popieriais. Tai gali padėti bankams perleisti neveiksnias pozicijas, kurių vertė dėl COVID-19 krizės, tikėtina, augs. Priimti pakeitimai yra plataus masto Europos bankininkystės institucijos 2019–2020 m. darbo ir analizės rezultatas.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close