Teismai

Lietuvos teismai karantino laikotarpiu – bylų nagrinėjimas persikėlė į elektroninę erdvę, organizuota daugiau nei tūkstantis nuotolinių posėdžių

Lietuvos teismai, kaip ir kitos institucijos karantino laikotarpiu susidūrė su naujais iššūkiais, teko prisitaikyti, perorganizuojant ir perplanuojant savo veiklą. Tai suteikė ir naujas galimybes, nes tokiu laikotarpiu buvo būtina užtikrinti tinkamą balansą tarp asmens ir visuomenės sveikatos apsaugos, teismo proceso viešumo principo ir kitų žmogaus teisių. Nacionalinė teismų administracija apibendrino Lietuvos teismų veiklos karantino laikotarpiu duomenis.

Karantino metu gautų bylų skaičius per tris mėnesius Lietuvos teismuose sumažėjo 8 951 byla. 2020 m. kovo – gegužės mėnesiais buvo gautos 49 626 bylos, o 2019 m. tais pačiais mėnesiais – 58577 bylos. Tačiau reikėtų pažymėti, kad bylų skaičiaus mažėjimo tendencija Lietuvos teismuose pastebima jau kelerius metus, todėl bylų skaičiaus sumažėjimas nebūtinai yra susijęs tik su taikytais karantino metu suvaržymais.

Pirmosios instancijos teismuose buvo gauta beveik 10 proc. mažiau civilinių bylų, tai yra karantino laikotarpiu buvo gautos 40 075 civilinės bylos, o praėjusiais metais tuo pačiu metu buvo gautos 44 404 civilinės bylos.

Per šį laikotarpį pastebimai sumažėjo šeimos bylų skaičius, jis krito daugiau nei 38 proc., ir bylų dėl juridinių asmenų veiklos skaičius, jis sumažėjo 37 proc. Tačiau nors sumažėjo minėtų bylų, karantino laikotarpiu išaugo su darbo santykiais ir vartotojų teisių apsaugos dalykais susijusių bylų skaičius. Skaičiuojama, kad su darbo santykiais susijusių bylų skaičius išaugo iki 36 proc., o vartotojų teisių apsaugos bylų skaičius padidėjo beveik 28 proc. Apibendrinti Lietuvos teismų veiklos duomenys rodo, kad sumažėjo civilinių bylų skaičius, susijęs su juridinių asmenų bankrotu ir restruktūrizacija. Tokiai mažėjimo tendencijai galėjo turėti įtakos Teisėjų tarybos siūlymai Lietuvos Vyriausybei, kad būtų inicijuoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai dėl kai kurių nuostatų sustabdymo (moratoriumo). Šio įstatymo pakeitimai buvo būtini, siekiant prisidėti prie šalies ūkio stabilumo užtikrinimo pandemijos laikotarpiu.

Pirmosios instancijos teismuose kovo – gegužės mėnesiais gautų baudžiamųjų bylų skaičius sumažėjo daugiau kaip 15 proc.: 2020 m. – 4 312, o 2019 m. – 5 112 bylų. Karantino laikotarpiu gauta 14 proc. mažiau bylų dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai, 15 proc. nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Tačiau remiantis viešai skelbiama informacija apie šiuo metu vykdomų ikiteisminių tyrimų skaičių, galima prognozuoti, kad artimiausiu laiku teismuose padaugės bylų dėl smurto artimoje aplinkoje (įskaitant ir nužudymus), dažniausiai apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, taip pat internetinio sukčiavimo.

Nacionalinė teismų administracija, nagrinėjusi gautus duomenis dėl administracinių nusižengimų, nustatė tokių bylų skaičiaus mažėjimą karantino laikotarpiu tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismuose. Kovo – gegužės mėnesiais pirmosios instancijos teismuose buvo gauta 32 proc. mažiau bylų, o apeliacinės instancijos teismuose tas skaičius siekė beveik 44 proc. Tokių bylų mažėjimas galėtų būti tiesiogiai siejamas su Lietuvoje karantino metu taikytais suvaržymais, nes ženkliai sumažėjo viešosios tvarkos, transporto ir kelių eismo pažeidimų. Tačiau tuo pačiu laikotarpiu daugiau kaip 200 proc. padidėjo administracinių nusižengimų bylų, susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga. Galima spręsti, kad tokių nusižengimų padidėjimą lėmė Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų karantino draudimų (apribojimų) nesilaikymas.

Karantino laikotarpiu kito ir Lietuvos teismų veikla, kitaip reikėjo organizuoti teismo posėdžius. Taikyti judėjimo apribojimai turėjo įtakos žodinio proceso tvarka nagrinėjamų bylų skaičiaus sumažėjimui. Tačiau minėti teismo posėdžiai, jei tik teisme dalyvaujančios šalys sutikdavo, buvo keičiami į rašytinius. Pavyzdžiui, baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų rašytine proceso tvarka, skaičius augo ir pasiekė daugiau kaip 20 proc.

Per tris karantino mėnesius ženkliai išaugo ir elektroninių ryšių priemonėmis nagrinėjamų bylų skaičius. Karantino metu daugiau kaip 86 proc. visų civilinių ir administracinių bylų buvo pateikta per Lietuvos teismų viešųjų elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt (2019 m. tokiu pačiu laiku elektroninės bylos sudarė 74 proc. visų teismuose gautų bylų). Taigi, per karantiną buvo aktyviai naudojamasi galimybe pateikti procesinius dokumentus teismui ir gauti dokumentus iš teismo elektroninėmis priemonėmis.

Karantino laikotarpiu buvo aktyviai organizuojamas nuotolinis bylų nagrinėjimas naudojant Lietuvos teismuose turimą centralizuotą vaizdo konferencijų įrangą. Per tris mėnesius iš viso buvo suorganizuoti 1099 teismo posėdžiai (kovo mėn. įvyko 162 teismo posėdžiai, balandžio mėn. – 417, gegužės – 520). Palyginti su praėjusių metų to paties ataskaitinio laikotarpio duomenimis, kovo mėnesį centralizuotos vaizdo konferencijų įrangos priemonėmis buvo surengta 24 proc. daugiau posėdžių, balandžio mėn. – 30 proc., o gegužės mėn. – net 80 proc. Dar apie 130 teismo posėdžių buvo surengta naudojantis nuotoliniu vaizdo ir garso konferencijų būdu.

Paskelbus karantiną, Nacionalinė teismų administracija didžiajai daliai teismų darbuotojų sudarė technines galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Visi teisėjai turėjo galimybę iš namų dirbti su bylų medžiaga, nagrinėti bylas rašytinio proceso tvarka ir pasirašyti procesinius dokumentus neišeidami iš savo namų.

Lietuvos teismų informacija

Raktažodžiai
Close
Close