Teismai

Bendrasis Teismas panaikino Komisijos sprendimą neleisti įgyvendinti Hutchison 3G UK vykdomo Telefónica UK pirkimo projekto mobiliojo ryšio telefonijos rinkos sektoriuje

2016 m. gegužės 11 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo, remdamasi Susijungimų reglamentu, užblokavo Hutchison 3G UK3 (toliau – Three) vykdomą Telefónica UK (toliau – O2) pirkimo projektą. Kaip teigia Komisija, dėl šio pirkimo Jungtinės Karalystės mobiliojo ryšio telefonijos rinkoje būtų išnykęs svarbus konkurentas, o po koncentracijos susikūręs subjektas būtų konkuravęs tik su dviem mobiliojo ryšio tinklo operatoriais – Everything Everywhere (EE), kuris priklauso British Telecom, ir Vodafone. Komisija laikėsi nuomonės, kad toks perėjimas nuo keturių konkurentų prie trijų veikiausiai būtų nulėmęs Jungtinės Karalystės mobiliojo ryšio telefonijos paslaugų kainų didėjimą ir vartotojų pasirinkimo sumažėjimą. Šis susijungimas taip pat galėjo padaryti neigiamos įtakos vartotojams skirtų paslaugų kokybei ir sudaryti kliūčių Jungtinės Karalystės mobiliojo ryšio tinklo infrastruktūros plėtrai. Galiausiai būtų sumažėjęs mobiliojo ryšio tinklo operatorių, pageidaujančių savo tinkluose teikti prieglobos paslaugą kitiems mobiliojo ryšio operatoriams, skaičius. Three kreipėsi į Europos Sąjungos Bendrąjį Teismą su ieškiniu dėl Komisijos sprendimo panaikinimo.

Šios dienos sprendimu Bendrojo Teismo išplėstinė kolegija tenkino ieškinį ir panaikino Komisijos sprendimą:

I. Operacijos poveikis vartotojams skirtų paslaugų kainoms ir kokybei nebuvo įrodytas teisiškai ir remiantis reikalaujamais įrodymais

Komisijos vertinimas buvo grindžiamas argumentu, kad dėl aptariamo sandorio būtų išnykusi konkurencija tarp dviejų stiprių Didžiosios Britanijos mobiliojo ryšio telefonijos rinkos dalyvių, iš kurių vienas –Three – yra svarbi konkurencinė jėga Didžiosios Britanijos mobiliojo ryšio telefonijos rinkoje, o kitas – O2 – užima tvirtas pozicijas: kartu jie būtų tapę rinkos lyderiu ir užėmę apie 40 % rinkos. Konkrečiai kalbant, Komisijai atrodė tikėtina, kad po koncentracijos susikūręs subjektas būtų buvęs ne toks agresyvus konkurentas, kad jis būtų padidinęs kainas ir kad, be kita ko, operacija galėjo daryti neigiamos įtakos kitų operatorių pajėgumui konkuruoti kainomis ir kitais parametrais (naujovėmis, tinklo kokybe).

Išaiškinęs Susijungimų reglamentu padaryto pakeitimo apimtį, taip pat įrodinėjimo pareigą ir įrodymų lygį koncentracijų srityje, Bendrasis Teismas nusprendė, kad Komisija, taikydama vadinamojo „vienašalio“ (arba „nekoordinuojamo“) poveikio vertinimo kriterijus, t. y. sąvoką „svarbi konkurencinė jėga“, Three ir O2 konkurencinį artumą ir koncentracijos poveikio kainoms kiekybinę analizę, padarė daug teisės ir vertinimo klaidų.
Bendrasis Teismas pripažino, kad Susijungimų reglamentu Komisijai leidžiama tam tikromis aplinkybėmis oligopolinėse rinkose uždrausti koncentracijas, kurios, nors ir nesukurdamos ar nesustiprindamos individualios ar kolektyvinės dominuojančios padėties, gali daryti tokios padėties daromam poveikiui prilygstantį poveikį konkurencijos sąlygoms rinkoje, suteikti po koncentracijos susikursiančiam subjektui galią pačiam apibrėžti konkurencijos parametrus ir, be kita ko, nustatyti kainas, užuot prie jų prisitaikius. Vis dėlto vien konkurencinio spaudimo kitiems konkurentams sumažėjimo poveikio iš principo nepakanka, kad būtų įrodytas reikšmingas veiksmingos konkurencijos ribojimas pagal nekoordinuojamu poveikiu grindžiamą žalos teoriją.

Dėl Three kvalifikavimo kaip „svarbios konkurencinės jėgos“ Bendrasis Teismas konstatavo, kad Komisija padarė klaidą nuspręsdama, jog „svarbiai konkurencinei jėgai“ nebūtina išsiskirti iš konkurentų dėl daromo poveikio konkurencijai. Jei tai būtų tiesa, tokia pozicija jai leistų bet kurią oligopolinėje rinkoje veikiančią konkurencinį spaudimą darančią įmonę kvalifikuoti kaip „svarbią konkurencinę jėgą“.

Be to, kiek tai susiję su konkurencinių santykių artumo vertinimu, Bendrasis Teismas konstatavo, kad nors Komisija įrodė, jog Three ir O2 yra santykinai artimi konkurentai dalyje rinkos segmentų, vien šio aspekto negali pakakti siekiant įrodyti svarbių konkurencinių suvaržymų, kuriuos viena kitai kėlė koncentracijos šalys, išnykimą, taigi ir itin reikšmingą veiksmingos konkurencijos ribojimą.

Bendrasis Teismas taip pat konstatavo, kad Komisijos atliktoje koncentracijos poveikio kainoms kiekybinėje analizėje nepateiktas pakankamai aukšto laipsnio tikimybės, kad kainos reikšmingai didės, įrodymas.

II. Komisija neįrodė, kad operacijos poveikis dalijimosi tinklais sutartims ir Jungtinės Karalystės mobiliojo ryšio tinklo infrastruktūrai yra itin reikšmingas veiksmingos konkurencijos ribojimas

Visi keturi šiuo metu Jungtinėje Karalystėje veikiantys mobiliojo ryšio tinklo operatoriai yra dviejų dalijimosi tinklu sutarčių šalys: viena vertus, EE ir Three sujungė savo tinklus ir pavadino Mobile Broadband Network Limited – MBNL; kita vertus, Vodafone ir O2 sujungė savo tinklus ir sukūrė Beacon. Tai jiems leidžia dalytis išlaidomis tinklų plėtrai ir tuo pat metu toliau tarpusavyje konkuruoti mažmeninės prekybos lygmeniu. Pasak Komisijos, kiltų kliūčių visos Jungtinės Karalystės mobiliojo ryšio tinklo infrastruktūros plėtrai ateityje, nes po koncentracijos susikūręs subjektas būtų abiejų dalijimosi tinklu sutarčių, MBNL ir Beacon, šalis. Jis turėtų galimybę susidaryti bendrą abiejų likusių konkurentų, t. y. Vodafone ir EE, tinklo planų vaizdą ir juos silpninti taip keldamas kliūčių šalies mobiliojo ryšio infrastruktūros plėtrai ateityje. Konkrečiai kalbant, pasak Komisijos, vienas iš būdų silpninti vieno ar kito dalijimosi tinklu sutarčių partnerio konkurencingumą yra tos sutarties tinklo kokybės prastinimas. Tai gali būti ypač svarbu dalijimosi tinklu sutarties partneriui, kuris nebus po koncentracijos susikūrusio subjekto konsoliduoto tinklo pagrindas.

Bendrasis Teismas konstatavo, kad galimas dalijimosi tinklu sutarčių partnerių interesų išsiderinimas, anksčiau egzistavusių dalijimosi tinklu sutarčių sutrikdymas ar net jų nutraukimas savaime nėra itin reikšmingas veiksmingos konkurencijos ribojimas pagal nekoordinuojamu poveikiu grindžiamą žalos teoriją.

Šiuo klausimu Bendrasis Teismas pažymėjo, pirma, kad ginčijamame sprendime nebuvo analizuotas koncentracijos poveikis galimam naudojimuisi įtaka rinkoje susijungusiam subjektui prastinant siūlomas paslaugas arba savo paties tinklo kokybę, nors koncentracijos šalių viena kitai keliamų svarbių konkurencinių suvaržymų galimo išnykimo vertinimas ir galimas konkurencinio spaudimo kitiems konkurentams sumažėjimas privalo būti koncentracijos nulemto nekoordinuojamo poveikio vertinimo pagrindas.

Bendrasis Teismas pažymėjo, antra, kad net jeigu po koncentracijos susikūręs subjektas pirmenybę teiktų vienai iš dviejų dalijimosi tinklu sutarčių ir skatintų, be kita ko, mažinti su kitu tinklu susijusias sąnaudas, tai negalėtų daryti neproporcingos neigiamos įtakos kitam dalijimosi tinklu sutarties partneriui ir būti itin reikšmingas veiksmingos konkurencijos ribojimas, nes Komisija neįrodė prielaidos, kad kitas partneris neturės nei pajėgumų, nei suinteresuotumo reaguoti į padidėjusias sąnaudas ir paprasčiausiai nustos investuoti į tinklą.

III. Operacijos poveikis didmeninei rinkai nebuvo įvertintas kaip pakankamas, kad būtų galima įrodyti, jog veiksminga konkurencija itin reikšmingai ribojama

Be keturių mobiliojo ryšio operatorių, Jungtinėje Karalystėje egzistuoja keli „virtualūs“ mobiliojo ryšio telefonijos mažmeninėje rinkoje veikiantys operatoriai, kaip antai Virgin Media, Talk Talk ir Dixons Carphone, kurie naudojasi „prieglobos“ paslaugą teikiančių mobiliojo ryšio operatorių infrastruktūra, kad galėtų teikti paslaugas Didžiosios Britanijos vartotojams. Pasak Komisijos, dėl Three, kaip „svarbios konkurencinės jėgos“, išnykimo ir jo nulemto prieglobos paslaugą teikiančių mobiliojo ryšio tinklų operatorių skaičiaus sumažėjimo virtualūs operatoriai atsidurtų mažiau patogioje derybinėje padėtyje, kad galėtų gauti palankias naudojimosi tinklu didmenine kaina sąlygas.

Bendrasis Teismas teigė, kad nei Three turimos didmeninės rinkos dalys, nei jų didėjimas pastaruoju metu nepagrindžia jo kvalifikavimo kaip „svarbios konkurencinės jėgos“. Vienintelė aplinkybė, kad Three vaidmuo konkurencijos veikimui buvo svarbesnis, nei leidžia manyti jo turima rinkos dalis, yra nepakankama siekiant įrodyti itin reikšmingą veiksmingos konkurencijos ribojimą, juo labiau kad nebuvo ginčijama, jog Three rinkos dalis yra nedidelė.

 

ES Bendrojo teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close