Teismai

Teisėjų tarybos rekomendacijos Lietuvos teismams sušvelninus karantino sąlygas

Šiandien, balandžio 27 dieną, Teisėjų taryba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuriuo sušvelninamos šalyje taikomos karantino sąlygos, pateikė  naujas rekomendacijas Lietuvos teismų vadovams dėl teismų darbo organizavimo.

Sušvelninus karantino sąlygas, rekomenduojama Lietuvos teismams palaipsniui atnaujinti žodinį bylų nagrinėjimą ir toliau aktyviai naudotis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje užtikrinant nuotoliniu būdu (centralizuota teismų sistemos vaizdo konferencine įranga, vaizdo konferencijų programomis (Zoom, Microsoft Teams), telefoniniu ryšiu ir kt.). Nesant galimybės užtikrinti proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje nuotoliniu būdu, iš anksto numatyti posėdyje dalyvausiančius asmenis ir šaukti tik tuos, kurių dalyvavimas tame teismo posėdyje būtinas.

Teisėjų taryba rekomenduoja, kad atnaujinant žodinį bylų nagrinėjimą, pirmenybė būtų teikiama toms karantino laikotarpiu atidėtoms byloms, kuriose tolesnis nagrinėjimo nukėlimas gali turėti neigiamų pasekmių (pavyzdžiui, sueiti apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas ar gali būti neužtikrinta asmenų, ypač esančių suėmime, teisė į greitą procesą), taip pat byloms, kurių nagrinėjimas yra baigiamosiose proceso stadijose (pavyzdžiui, likusios šalių baigiamosios kalbos).

Žodinius teismo posėdžius siūloma organziuoti taip, kad teismo posėdžių salė po kiekvieno posėdžio būtų dezinfekuojama (dezinfekuojami visi liečiami paviršiai) ir gerai išvėdinama (tam numačius atitinkamas pertraukas tarp bylų nagrinėjimo toje pačioje salėje), kad laukiamuosiuose prie teismo posėdžių salių lankytojai nesibūriuotų ir būtų galimybė išlaikyti 2 m atstumą (pavyzdžiui, tuo pačiu laiku neplanuoti posėdžių gretimose teismo posėdžių salėse). Be to, teismo posėdžius bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka, siekti organizuoti taip, kad juose dalyvautų tik teismo kviesti asmenys, užtikrinant, kad teismo posėdžių salėje vienam asmeniui, įskaitant teisėjus ir teismo darbuotojus, tektų ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas ir užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir visi posėdyje dalyvaujantys asmenys dėvėtų veido apsaugines priemones.

Lietuvos teismuose turėtų būti užtikrinta, kad visi asmenys, ketinantys patekti į teismo pastatą, dėvėtų veido apsaugines priemones, iš karto patekus į teismo pastatą dezinfekuotų rankas, esant galimybei – dėvėtų vienkartines pirštines.

Lankytojus aptarnaujantiems teismo darbuotojams rekomenduojama dėvėti veido apsaugines priemones, vienkartines pirštines. Vienoje teismo patalpoje (išskyrus teismo posėdžius) rekomenduojama aptarnauti ne daugiau kaip vieną lankytoją arba patalpoje esantiems asmenims užtikrinti ne mažesnį nei 10 kv. m plotą, o aptarnaujant vieną lankytoją, neviršyti 20 min. trukmės. Saugant lankytojų ir teismo darbuotojų sveikatą, rekomenduojama dezinfekuoti visas teismo bendro naudojimo patalpas, kuriose lankosi lankytojai (dažniausiai liečiami liftų, laiptinių, laukiamųjų paviršiai, durų rankenos ir pan.) ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Taip pat, teismai yra skatinami organizuoti savo darbą taip, kad prie įėjimo į teismo patalpas ir patalpų viduje nesusidarytų eilės, o eilei susidarius, būtų užtikrintas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp lankytojų.

Teismo lankytojai apie asmenų aptarnavimo karantino laikotarpiu pasikeitimus ir taikomus apribojimus bus informuojami pranešimais prie įėjimo į teismo pastatą, patalpų viduje esančiose viešosiose zonose ir prie įėjimų į teismo posėdžių sales, taip pat teismo interneto svetainėse. Pažymėtina, kad užtikrinant visų saugumą ir sveikatą į teismus prašoma nevykti karščiuojantiems ir/ar peršalimui būdingus simptomus jaučiantiems asmenims.

Iki bus atšauktas šalyje įvestas karantinas Teisėjų taryba prašo ir toliau vadovautis Teisėjų tarybos 2020 m. kovo 16 d. raštu Nr. 36P-48-(7.1.10) „Dėl teismų funkcijų vykdymo karantino laikotarpiu“ pateiktomis rekomendacijomis dėl teisėjų ir teismo darbuotojų nuotolinio darbo organizavimo, darbo teismo patalpose ribojimo ir teismo posėdžių organizavimo rašytinio proceso tvarka.

 

Raktažodžiai
Close
Close