Teismai

LAT: proceso atnaujinimas įvaikinimo bylose, kai juo siekiama teismo sprendimo dėl įvaikinimo panaikinimo, galimas tik išimtiniais atvejais

Pareiškėjai nurodė, jog įvaikinimo proceso metu buvo teigta, kad vaikai yra sveiki, tačiau praėjus keleriems metams po įvaikinimo vaikams nustatytos net 4 diagnozės. Šios aplinkybės pareiškėjams įvaikinimo procese nebuvo atskleistos, todėl, pareiškėjų teigimu, jos yra laikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, sudarančiomis pagrindą atnaujinti procesą byloje, kurioje buvo sprendžiamas pareiškėjų įvaikinimo pareiškimas.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai šeimos skundus atmetė. Kasaciniu skundu šeima prašė panaikinti teismų nutartis ir procesą atnaujinti.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutarė (bylos Nr. e3K-3-167-969/2020) palikti nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą. Teisėjų kolegija nurodė, jog proceso atnaujinimas įvaikinimo bylose, kai juo siekiama teismo sprendimo dėl įvaikinimo panaikinimo, galimas tik išimtiniais atvejais, kai įvaikinimo palikimas reikštų esminį vaiko ar kitų asmenų interesų pažeidimą, jei nėra kitų teisinių būdų šiuos interesus apginti (pvz., vaikas įvaikintas be tėvų sutikimo; jei įvaikinimo byloje buvo pateikti suklastoti dokumentai apie įtėvių sveikatos būklę, galinčią kelti grėsmę vaikui, ir pan.). Pažymėtina, kad faktinis jau įvaikinto vaiko interesų pažeidimas, padarytas įtėvių (pvz., faktinis vaiko palikimas, nesirūpinimas juo, piktnaudžiavimas tėvų valdžia ir pan.) savaime nelaikytinas išimtinai svarbia priežastimi atnaujinti procesą įvaikinimo byloje, nes tokiu atveju būtent jis (įvaikinto vaiko teisių pažeidimas), o ne pats įvaikinimas neatitinka vaiko interesų. Todėl aplinkybės, susijusios su įvaikinto vaiko teisių pažeidimais po įvaikinimo, sudaro pagrindą spręsti dėl tėvų valdžios apribojimo įtėviams, tačiau savaime nelaikytinos teisiškai reikšmingomis sprendžiant dėl proceso atnaujinimo įvaikinimo byloje.

Įvaikinimas, kaip ir vaiko pradėjimas, išnešiojimas ir gimdymas, visada susijęs su rizika dėl vaiko sveikatos. Asmenys, įvaikindami vaiką, kartu iš esmės prisiima riziką, kad jis gali turėti įgimtų sveikatos sutrikimų. Asmenys, norintys sumažinti šią riziką, gali pasinaudoti vaiko perkėlimo į šeimą iki įvaikinimo institutu arba vaiko globos (rūpybos) institutu. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus, kad pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reguliavimą įvaikinimas sukelia analogiškas teisines pasekmes kaip ir vaiko kilmės nustatymas iš konkrečių asmenų, nėra pagrindo iš esmės skirtingai traktuoti vaiko kilmės nustatymo ir įvaikinimo pagrindu atsiradusių vaikų (įvaikių) ir tėvų (įtėvių) teisinių santykių galimybės juos nutraukti tėvų (įtėvių) iniciatyva prasme, t. y. jei vaiko tėvams nesuteikiama galimybė nuginčyti savo tėvystės (motinystės) įgimtų vaiko sveikatos sutrikimų pagrindu, tai tokia teisė neturėtų būti suteikiama ir įtėviams. Todėl galimybė atnaujinti procesą įvaikinimo byloje įtėvių iniciatyva vien dėl įgimtų vaikų sveikatos sutrikimų galėtų būti vertinama kaip diskriminacinė įvaikintų vaikų atžvilgiu.

Teisėjų kolegija nusprendė,kad įvaikinimo procese valstybė turi pareigą atskleisti visą turimą informaciją apie įvaikinamų vaikų sveikatos būklę, galinčią nulemti įtėvių apsisprendimą dėl įvaikinimo. Vis dėlto ne kiekvienas valstybės pareigų, susijusių su įvaikinamų vaikų sveikatos patikra, nevykdymas ar netinkamas vykdymas (net jei toks būtų konstatuotas) sudaro pagrindą panaikinti priimtus sprendimus dėl įvaikinimo, t. y. taisyti valstybės klaidas vaikų interesų sąskaita.

Valstybės pareigos atskleisti įtėviams visą informaciją apie įvaikių sveikatos būklę, galinčią nulemti įtėvių apsisprendimą dėl įvaikinimo, nevykdymas ar netinkamas vykdymas galėtų būti pagrindas kelti klausimą dėl valstybės (jei būtų nustatyta, kad valstybės teisės aktuose nustatyta įvaikių sveikatos patikrinimo tvarka yra ydinga, nebuvo užtikrintas jos laikymasis ar kt.) ir (arba) atitinkamų sveikatos priežiūros įstaigų (jei teisės aktų nustatyta tvarka atliekant įvaikinamų vaikų sveikatos būklės patikrinimą atitinkamus vaikų sveikatos sutrikimus buvo galima nustatyti, tačiau tai nebuvo padaryta) civilinės atsakomybės, o ne atnaujinti procesą įvaikinimo byloje.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close