Institucijos

EK pristatė žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų planą

Vakar Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis priėmė bendrą komunikatą ir 2020–2024 m. ES žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų planą, kuriuose išdėstė žmogaus teisių ir demokratijos srities prioritetus bei tolesnius veiksmus. Be to, jie pateikė Tarybai bendrą pasiūlymą kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimus dėl klausimų, patenkančių į veiksmų plano taikymo sritį. Tai rodo strateginę šio veiksmų plano svarbą. Šitaip siekiama skatinti sparčiau ir veiksmingiau spręsti klausimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir demokratija.

Dėl geopolitinių permainų, perėjimo prie skaitmeninių technologijų, aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos ne tik kyla svarbių uždavinių, bet ir atsiranda galimybių skatinti teigiamą perėjimą prie demokratiškesnių ir įtraukesnių visuomenių. Šiandienos pasiūlyme nustatomi veiksmai, kurių puoselėdamos pamatines ES vertybes turi drauge imtis ES ir jos valstybės narės naujiems uždaviniams spręsti.

Ankstesnių veiksmų planų įgyvendinimo laimėjimais grindžiamame naujajame veiksmų plane nustatomi ateinančių penkerių metų prioritetai bei pagrindiniai veiksmai ir įsipareigojama užtikrinti, kad vykdydama išorės veiksmus ES atliktų svarbesnį vaidmenį žmogaus teisių ir demokratijos rėmimo ir gynimo srityje. Veiksmų plane numatytos penkios veiklos kryptys:

  • asmenų apsauga ir įgalinimas;
  • atsparios, įtraukios ir demokratinės visuomenės kūrimas;
  • pasaulinės žmogaus teisių ir demokratijos sistemos rėmimas;
  • naujųjų technologijų teikiamų galimybių išnaudojimas ir keliamų problemų sprendimas;
  • bendradarbiavimas siekiant tikslų.

Šios penkios veiksmų kryptys bus nacionaliniu, regioniniu ir daugiašaliu lygmenimis įgyvendinamų operatyvinių priemonių pagrindas, drauge atsižvelgiant į vietos aplinkybes ir ypatumus. Siekdama rezultatų, ES įgyvendins įvairių sričių politiką ir turimas priemones, kad remtų ir gintų žmogaus teises, demokratiją ir teisinę valstybę.

Prie komunikato ir naujojo žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų plano pridedamas bendras pasiūlymas Tarybai, kuriame pabrėžiama strateginė veiksmų plano svarba ir kuriuo siekiama skatinti greitesnį ir veiksmingesnį sprendimų priėmimą. Jei jam bus pritarta, Europos Vadovų Taryba Žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų planą vienbalsiai priimtų kaip strateginės svarbos ES politinę priemonę. Tai reikštų, kad ateityje Taryba klausimus, patenkančius į naujojo veiksmų plano taikymo sritį, galėtų spręsti kvalifikuota balsų dauguma. Tai būtų žingsnis strategiškesnės ir ryžtingesnės ES link.

Bendras komunikatas, 2020–2024 m. ES žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų planas ir prie jo pridedamas bendras pasiūlymas bus perduoti Tarybai ir Europos Parlamentui. Tolesnių ES veiksmų plano priėmimo veiksmų turės imtis Taryba. Be kita ko, ji turės pasiūlyti Europos Vadovų Tarybai priimti jį kaip strateginės svarbos ES politinę priemonę.

Bendras komunikatas „2020–2024 m. ES žmogaus teisių ir demokratijos veiksmų planas“

2020–2024 m. ES veiksmų planas

Raktažodžiai
Close
Close