Institucijos

Dažniausiai užduodami klausimai: transportas ir logistika

1. Ar galimas CMR kopijos be jos teisinio/notarinio patvirtinimo naudojimas (pvz. atsiunčiamas CMR el. paštu, užpildomas el. forma, atspausdinamas / persiunčiamas vairuotojui). Ar toks dokumentas turi teisinę CMR dokumento galią (norint sumažinti fizinių/popierinių dokumentų srautus, juos fiziškai pasirašinėjant, perduodant vieni kitiems ir pan.)?

  • Gabenant krovinius Lietuvoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – Kelių transporto kodeksas) 29 straipsnio 5 dalimi, važtaraštis gali būti spausdintas (surašytas) popieriuje ir (arba) elektroninės formos. Elektroniniu važtaraščiu laikomas važtaraštis, kuriame nurodyti nustatyti važtaraščio duomenys ir kuris išrašytas ir gautas elektroniniu būdu. Elektroninis važtaraštis gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai yra išankstinis vežėjo ir gavėjo sutikimas.

Siuntėjas ir (arba) vežėjas, įformindami važtaraštį, turi užtikrinti važtaraščio kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Važtaraščio kilmės autentiškumu laikomas siuntėjo ir (arba) vežėjo tapatybės tikrumas, važtaraščio turinio vientisumu – važtaraščio duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Važtaraščio įskaitomumas reiškia, kad važtaraštis yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.

Būtent elektroninio važtaraščio kilmės autentiškumas bei turinio vientisumas užtikrinamas vienu iš šių būdų:

  • Naudojant saugų elektroninį parašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme;
  • Naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamomis elektroninių važtaraščių išrašymo, perdavimo, gavimo paslaugomis: paslauga i.VAZ (išmaniosios mokesčių administravimo sistemos važtaraščių posistemis) mokesčių mokėtojams sudaryta galimybė išsirašyti el. važtaraštį. Pageidaujantieji galėtų jį atsispausdinti ir naudoti kaip popierinį. Jeigu išrašomas el. važtaraštis per šią sistemą, tai pakartotinai duomenų į i.VAZ teikti nereikia;
  • Bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis (bet kokia atsakingų asmenų (vadovų, savininkų, darbuotojų) nustatyta ir įgyvendinama tvarka, kuri yra skirta užtikrinti tinkamą šioje dalyje nurodytų elektroniniam važtaraščiui taikomų reikalavimų laikymąsi). Tvarka turi būti nustatyta ir įgyvendinama bei visi susiję asmenys turi būti susipažinę su tvarka taikomą tam tikroje įmonėje tiekiant ar teikiant pervežimo paslaugą.

Taigi, gabenant krovinius Lietuvoje, važtaraštis yra privalomas, tačiau galima naudoti VMI elektroninio važtaraščio išrašymo paslauga: i.VAZ (išmaniosios mokesčių administravimo sistemos važtaraščių posistemis). Tokiu atveju popierinio važtaraščio turėti neprivaloma.

  • Gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais  

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (toliau – CMR konvencija) įtvirtinta, jog važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties galiojimui, o sutarčiai vis tiek taikomos CMR konvencijos nuostatos. CMR konvencija taip pat numato, jog vežėjas, priimdamas krovinį, privalo patikrinti: (a) ar teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, jo ženklinimas ir numeracija važtaraštyje; (b) krovinio ir pakuotės išorinę būklę.

CMR važtaraščio pagrindinė paskirtis yra užfiksuoti krovinio perdavimo vežėjui faktą, krovinio vietų skaičių ir pakuotės išorinę būklę perdavimo metu, taip pat užfiksuoti krovinio pristatymo gavėjui faktą ir krovinio vietų skaičių ir pakuotės išorinę būklę krovinio pristatymo metu.

Taigi, naudoti popierinės formos važtaraštį nėra privaloma, nes šios aplinkybės gali būti užfiksuotos el. priemonėmis. Sutartyje galima sutarti, arba siuntėjas gali duoti vežėjui instrukcijas, jog COVID-19 pandemijos laikotarpiu nenaudoti popierinės formos važtaraščių ir kitų dokumentų, o krovinio priėmimo ir pristatymo faktą užfiksuoti el. priemonėmis (el. paštu). Naudoti el. parašą nėra privaloma, jeigu to nereikalauja bent viena šalis.

Išimtis: dokumentų pateikimas muitinei eksporto ir (ar) importo formalumams atlikti. Šiuo atveju muitinei reikėtų pateikti originalius dokumentus arba el. parašu pasirašytus dokumentus

2. Kai kur apribojamas vairuotojo išlipimas iš transporto priemonės, todėl aktualu įvertinti, ar:

2.1 Pristačius prekes nereikalaujama pasirašyti važtaraštyje, tačiau važtaraštyje gali būti nurodoma, jog dėl kiekių ir komplektacijos turi pranešti per 24 val., o jei nepraneša, laikoma, kad viskas tinka (kokybės klausimams tai negalioja, kokybė savo ruožtu);

  • Gabenant krovinius Lietuvoje

Reikėtų vadovautis Kelių transporto kodeksu, kurio 35 str. numatyti reikalavimai krovinio perdavimui gavėjui. Kelių transporto kodekso 35 str. 2 d. nustatyta, jog krovinys laikomas atiduotu nuo gavėjo pasirašymo važtaraštyje momento. Šioje situacijoje esant susitarimui, pasirašymą važtaraštyje galima pakeisti el. važtaraščiu naudojantis VMI elektroninio važtaraščio išrašymo paslauga i.VAZ. Patvirtinti krovinio pristatymo faktą taip pat galima el. paštu arba SMS žinute (būtina identifikuoti siuntėją, el. pašto adresą ir tel. Nr. nurodant sutartyje);

Kelių transporto kodekso 35 str. 3 d. numatyta, jog gavėjas priimdamas krovinį tikrina krovinio kiekį, komplektaciją. Esant krovinio ir važtaraštyje nurodyto krovinio neatitikimams, privaloma važtaraštyje nurodyti apie krovinio trūkumą ar sužalojimą. Manytina, kad ši nuostata yra imperatyvi, todėl būtina krovinio išorinę būklę ir vietų (palečių) skaičių patikrinti priėmimo momentu. Tačiau vairuotojas neprivalo dalyvauti krovinio patikrinime (išlipti iš automobilio), jeigu dėl to šalys susitars sutartyje. Galima susitarti, kad vairuotojas turi dalyvauti krovinio iškrovime tik gavėjui pastebėjus krovinio trūkumą arba sugadinimą.

  • Gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais

CMR konvencijos 30 str. 1 p. įtvirtinta, kad jeigu gavėjas priima krovinį, neįvertindamas kartu su vežėju krovinio būklės ir nepareikšdamas jam pretenzijų dėl dalies krovinio praradimo ar sugadinimo, tai iki bus įrodyta priešingai, manoma, kad gavėjas priėmė krovinį tokios būklės, kokia nurodyta važtaraštyje; akivaizdžių nuostolių ar sugadinimo atvejais pretenzijos turi būti pareiškiamos vėliausiai krovinio priėmimo metu arba, jeigu nuostoliai ar sugadinimas neakivaizdūs, – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po krovinio priėmimo (neskaitant sekmadienių ir šventės dienų). Tuo atveju, kai krovinio nuostoliai ar sugadinimas išoriškai nėra akivaizdūs, pretenzijos turi būti pateikiamos raštu.

Taigi, krovinio gavėjas priimdamas krovinį turi pareigą patikrinti krovinio vietų skaičių ir akivaizdžią krovinio būklę. Pastebėjęs neatitikimus, gavėjas privalo apie tai informuoti vežėją. Šalys sutartyje gali susitarti, kad pastebėjus akivaizdų krovinio trūkumą arba sugadinimą, gavėjas motyvuotas pastabas turi pateikti el. paštu ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Taigi, vairuotojo dalyvavimas perduodant krovinį gavėjui nėra privalomas.

2.2. Krovinio tvirtinimas (pakraunant) atliekamas ne pakrovimo vietoje, tačiau gamintojo/tiekėjo teritorijoje (iki 100 m atstumu nuo krovimo vietos). Už tvirtinimą atsakingi vairuotojai, tad norima sudaryti bekontaktes su kitais asmenimis sąlygas sutvirtinimui.

CMR konvencija nereglamentuoja krovinio pakrovimo ir tvirtinimo. Jeigu šalių sutartyje nenurodyta kitaip, laikoma, kad krovinį pakrauti ir sutvirtinti turi siuntėjas. Tačiau šalys gali susitarti, kad krovinio tvirtinimą atlieka vežėjas (pvz. siuntėjo teritorijoje išlaikant saugų atstumą su siuntėjo darbuotojais).

 

Parengė advokatų kontoros „Cobalt” vyresnysis teisininkas Giedrius Abromavičius ir asocijuota teisininkė Vaida Šiuškaitė

Raktažodžiai
Close
Close