Institucijos

Dėl priemonių įsigijimo koronaviruso grėsmės suvaldymui

Atsižvelgdama į pastarosiomis dienomis žiniasklaidoje girdimus komentarus dėl galimybės panaudoti valstybės rezervą, įsigyjant priemones koronaviruso grėsmei suvaldyti, netaikant viešųjų pirkimų procedūrų, ir dėl to gaunamus paklausimus, Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų dėmesį, kad:

  1. VPĮ 6 str. / PĮ 16 str. [1] išimties, kurią taikant būtų galima įsigyti priemones koronaviruso grėsmei suvaldyti, nevykdant viešųjų pirkimų procedūrų. Atkreipiame dėmesį, jog VPĮ 6 str. 9 p. / PĮ 16 str. 9 d. nustatyta išimtis yra skirta civilinės gynybos, civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos paslaugų įsigijimui iš ne pelno siekiančių organizacijų ar asociacijų. Taipogi nurodomi konkretūs paslaugų, kurioms ši išimtis taikoma, BVPŽ kodai. Išimtis negali būti aiškinama plečiamai ir taikoma įsigyti kitoms paslaugoms ar iš kitų subjektų, nei nurodoma pačioje išimtyje;
  2. Žiniasklaidoje minima galimybė, paskelbus ekstremaliąją padėtį, panaudoti valstybės rezervą, įsigyjant priemones koronaviruso grėsmei suvaldyti.  Jei perkančioji organizacija / perkantysis subjektas netvarko valstybės rezervui priskiriamų[2] 1) lėšų, 2) valstybės lėšomis įsigytų materialinių išteklių atsargų ar 3) materialinių išteklių atsargų, kurių pirkimas valstybės lėšomis nustatytas pagal preliminariąsias viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, priemonės koronaviruso grėsmei suvaldyti negali būti įsigyjamos vadovaujantis valstybės rezervo panaudojimą reglamentuojančiais teisės aktais (nebent specialieji teisės aktai numatytų kitaip);
  3. Jeigu materialiniai ištekliai teikiami ir kompensuojami teisės aktų, reglamentuojančių materialinių išteklių teikimą ir kompensavimą ekstremaliųjų situacijų atvejaisnustatyta tvarka[3], viešieji pirkimai nėra vykdomi. Tokiu atveju nebūtų atsižvelgiama į tai, kad VPĮ 6 str. / PĮ 16 str. nenumato išimties, kadangi nebūtų laikoma, jog sudaroma viešojo pirkimo sutartis, kaip ji apibrėžta VPĮ 2 str. 44 d. / PĮ 2 str. 19 d.  Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo 3 punkte nurodytu atveju ūkio subjektai ekstremalios situacijos metu materialinius išteklius teikti privalo, o jiems už tai kompensuojama pagal nustatytą tvarką. Tokiu atveju laikytina situacija, kai gelbėjimo darbų vadovo arba ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo  žinioje ir Lietuvos valstybės rezerve esančių materialinių išteklių nepakanka;
  4. Jeigu 1-3 punktuose išdėstytų aplinkybių, kai taikoma išimtis iš VPĮ / PĮ ar kiti specialieji teisės aktai, nėra, ir turėtų būti atliekamas viešasis pirkimas priemonėms koronaviruso grėsmei suvaldyti, primename, kad VPĮ 71 str. 1 d. 3 p. / PĮ 79 str. 1 d. 4 p. ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.3 p. numato galimybę atlikti neskelbiamus pirkimus, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, neatsižvelgiant į jų vertę (supaprastintų ir tarptautinės vertės pirkimų atveju – dar įvertinus ir tai, ar pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais VPĮ / PĮ nustatytais terminais). Pažymime, kad aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Taip pat primename, kad žodinės sutartys galės būti sudaromos tik tuo atveju, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur be PVM (VPĮ 86 str. 7 d. / PĮ 94 str. 7 d.);
  5. Pažymėtina, jog 1 – 4 punktuose nurodytomis aplinkybėmis negalima piktnaudžiauti, įsigyjant su koronaviruso grėsmės suvaldymu nesusijusias prekes, paslaugas ar darbus, motyvuojant tai ekstremaliąja padėtimi.

Raginame perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus įsivertinti su koronaviruso grėsmės suvaldymu susijusius poreikius (pvz., apsauginės kaukės, medikamentai, kt.) ir neatidėliojant imtis veiksmų šiems poreikiams patenkinti.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

 

[1] VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

[2] Žr. Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo 2 str. 1 d. 

[3] Žr. Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašą

Raktažodžiai
Close
Close