Institucijos

Susitarta dėl direktyvos, kuri naujai reglamentuotų atstovaujamuosius ieškinius vartotojų teisių apsaugos bylose

ES Taryba susitarė dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB. Teigiama, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB kompetentingiems subjektams buvo leista pareikšti atstovaujamuosius ieškinius visų pirma siekiant sustabdyti ir uždrausti Sąjungos teisės pažeidimus, kurie daro žalą kolektyviniams vartotojų interesams. Tačiau toje direktyvoje neskirta pakankamai dėmesio vartotojų teisės vykdymo užtikrinimo iššūkiams. Siekiant didesnio atgrasymo nuo neteisėtos praktikos ir norint sumažinti vartotojų patiriamus nuostolius vis labiau globalėjančioje ir prie skaitmeninių technologijų pereinančioje rinkoje, būtina sugriežtinti kolektyvinių vartotojų interesų apsaugos mechanizmą, kad jis apimtų teisių gynimo priemones ir uždraudimo priemones. Atstovaujamųjų ieškinių procedūros tiek draudžiamųjų, tiek teisių gynimo priemonių atveju visoje Sąjungoje skiriasi ir vartotojų apsaugos lygis yra nevienodas. Be to, yra valstybių narių, kurios šiuo metu nėra nustačiusios jokios kolektyvinio teisių gynimo procedūros.

Atstovaujamasis ieškinys – ieškinys, skirtas kolektyvinių vartotojų interesų apsaugai, kurį pareiškia kompetentingas subjektas ir kuriuo siekiama uždraudimo priemonės arba teisių gynimo priemonės, arba abiejų šių priemonių. Direktyva turėtų būti taikoma Sąjungos teisės nuostatų, išvardytų direktyvos I priede, pažeidimams tiek, kiek šiomis nuostatomis saugomi vartotojų interesai nepriklausomai nuo to, ar jie įvardijami kaip vartotojai, keliautojai, naudotojai, klientai, neprofesionalieji investuotojai, neprofesionalieji klientai, duomenų subjektai ar kitaip.

Atstovaujamuoju ieškiniu dėl teisių gynimo suinteresuoti vartotojai, pareiškus ieškinį, turėtų turėti tinkamas galimybes pareikšti, ar jie nori, kad jiems atstovautų kompetentingas subjektas nagrinėjant tą konkretų atstovaujamąjį ieškinį, ir ar jie nori pasinaudoti atitinkamais su tuo atstovaujamuoju ieškiniu susijusiais rezultatais. Siekdamos kuo geriau atsižvelgti į savo teisines tradicijas, valstybės narės turėtų numatyti sutikimo dalyvauti ar atsisakymo dalyvauti mechanizmus arba abiejų mechanizmų derinį. Tad leidžiama nustatyti tiek opt-in, tiek opt-out grupės ieškinių būdą.

Kai vartotojai aiškiai arba numanomai pareiškia norą, kad nagrinėjant atstovaujamąjį ieškinį dėl teisių gynimo jiems atstovautų kompetentingas subjektas, neatsižvelgiant į tai, ar tas ieškinys pareikštas taikant sutikimo dalyvauti arba atsisakymo dalyvauti mechanizmą, jie turėtų nebeturėti galimybės būti atstovaujamiems nagrinėjant kitus atstovaujamuosius ieškinius arba pareikšti atskirus ieškinius tuo pačiu ieškinio pagrindu ir dėl to paties prekiautojo. Tačiau tai turėtų nebūti taikoma, jeigu vartotojas, jam aiškiai arba numanomai pareiškus norą būti atstovaujamam nagrinėjant atstovaujamąjį ieškinį dėl teisių gynimo, vėliau atsisako dalyvauti nagrinėjant tą ieškinį pagal nacionalinę teisę, pavyzdžiui, kai vartotojas vėliau nesutinka, kad taikus susitarimas jam būtų privalomas.

Valstybės narės turės paskirti subjektus jo prašymu kompetentingais subjektais tarpvalstybinių atstovaujamųjų ieškinių tikslu, jeigu jie atitiks visus šiuos kriterijus:
a) jis yra juridinis asmuo, tinkamai įsteigtas pagal paskyrimo valstybės narės teisę likus 18 mėnesių iki prašymo dėl paskyrimo pateikimo, ir gali įrodyti, kad 12 mėnesių vykdė faktinę viešąją veiklą, susijusią su vartotojų interesų apsauga;
b) pagal jo įstatais nustatytą tikslą jis turi teisėtą interesą apsaugoti vartotojų interesus, kaip nustatyta pagal šioje direktyvoje nurodytą Sąjungos teisę;
c) jis yra pelno nesiekiančio pobūdžio;
d) jis turi žinių ir įgūdžių savo veiklos srityje, būtinų norint pareikšti tarpvalstybinius atstovaujamuosius ieškinius toje srityje;
e) jo finansinė būklė yra patikima ir stabili;
f) jam nedaro įtakos asmenys (išskyrus vartotojus), kurie yra ekonomiškai suinteresuoti, kad būtų pareikšti atstovaujamieji ieškiniai, visų pirma kad juos pareikštų prekiautojai, be kita ko, trečiųjų šalių teikiamo finansavimo atveju, ir jis yra nustatęs procedūras, kuriomis užkertamas kelias tokiai įtakai;
g) bet kokiomis tinkamomis priemonėmis, visų pirma jo interneto svetainėje, jis viešai atskleidžia informaciją apie pirmiau išvardytus kriterijus ir informaciją apie savo veiklos finansavimo apskritai šaltinį.

Valstybės narės galės nustatyti taisykles, kuriomis kompetentingo subjekto teisė pareikšti atstovaujamąjį ieškinį būtų taikoma tik to subjekto veiklos srityje.

 

Raktažodžiai
Close
Close