NotariatasTeismai

LAT: bet koks notaro neatidumas ar nepakankamas rūpestingumas, atliekant notarinius veiksmus, vertinamas kaip notaro neteisėti veiksmai, lemiantys civilinės atsakomybės jam taikymą

Ieškovė UAB „RR Management“ prašė priteisti iš atsakovės notarės V. Š. 32 727,06 Eur žalos atlyginimo kaip solidariąją prievolę su trečiaisiais asmenimis Z. J., Z. K., A. R. Teismo nuosprendžiu tretieji asmenys Z. J., A. R., Z. K. pripažinti kaltais ir nuteisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 3 dalį (dokumento klastojimas, padarant didelę žalą), 182 straipsnio 2 dalį (sukčiavimas stambiu mastu). Teismas nustatė, kad Z. J., įgyvendindama bendrą nusikalstamą sumanymą, 2007 m. liepos 25 d., būdama kartu su I. T., notaro biure apsimetė esanti V. R. ir pateikė atsakovei notarei V. R. pasą bei šios vardu pasirašė įgaliojimą, atsakovė pastarąjį patvirtino. Šiuo įgaliojimu V. R. apsimetusi Z. J. įgaliojo I. T. parduoti, mainyti, įkeisti savo nuožiūra V. R. asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 31 d. sprendimu tenkino ieškinį iš dalies – priteisė ieškovei iš atsakovės 7000 Eur žalos atlyginimo. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal ieškovės UAB „RR Management“ ir atsakovės notarės V. Š. apeliacinius skundus, 2019 m. sausio 16 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą pakeitė ir ieškinį tenkino visiškai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija rugsėjo 26 d. paliko galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

Kasacinis teismas pakartojo, kad šio teismo praktikoje jau išaiškinta, kad konkretaus notaro užduotis yra atliekamais notariniais veiksmais patikrinti tvirtinamo sandorio atitiktį įstatymams, nes notarui valstybė yra suteikusi svarbius įgaliojimus jam vykdant viešąją funkciją – apsaugoti civilinių teisinių santykių teisėtumą, o tai suponuoja ir notaro profesinės atsakomybės ypatumus. Prieš tvirtindamas sandorius notaras privalo būti maksimaliai atidus, kad būtų ne tik išvengta neteisėtų sandorių sudarymo, bet ir būtų užtikrinta asmenų teisėtų interesų apsauga. Notarui atliekant savo profesines pareigas atsiranda juridiniai faktai, kurie keičia civilinius santykius. Taigi notaras yra ir civilinių santykių teisėtumo ir stabilumo garantas. Tokia socialinė teisinė padėtis įpareigoja notarą būti ypač atidžiu ir rūpestingu aukštos kvalifikacijos teisininku. Profesinė veikla yra specifinė veikla, kuri reikalauja išsamių atitinkamos srities žinių bei įgūdžių. Profesinių veiksmų atlikimas ar profesinių paslaugų siūlymas sukuria pagrindą tikėti šių paslaugų atlikimo kokybe. Šių veiksmų ar paslaugų kokybė preziumuojama, nes tai atlieka ne paprastas asmuo, o profesionalas. Asmuo, vykdydamas profesinę veiklą, įsipareigoja veikti pagal jo kvalifikacijai keliamų reikalavimų standartus. Dėl to specialistai, be bendro pobūdžio atsargumo pareigos, turi specifines profesines pareigas, t. y. jiems taikomi griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo reikalavimai.

Notarui atsakomybė tenka dėl paties mažiausio laipsnio neapsižiūrėjimo, neatidumo ar net klaidos. Kol egzistuoja bent viena prielaida, kad notaras buvo neatidus ir nepakankamai rūpestingas, tol kaltės prezumpcija negali būti paneigta. Bonus pater familias (gero šeimos tėvo, apdairaus, rūpestingo ir atidaus asmens) etalono taikymas notarui reiškia ne tik tai, kad jis turi būti toks geras teisininkas, kad nebūtų sandorių, turiniu ar forma neatitinkančių įstatymų, bet ir toks atidus teisininkas, kad atkreiptų dėmesį į visas sandorio sudarymo aplinkybes, o kilus menkiausiai abejonei, darytų viską, kad sandoris būtų įformintas tinkamai, arba atsisakytų atlikti notarinį veiksmą.

Darytina išvada, kad bet koks notaro neatidumas ir (ar) nepakankamas rūpestingumas, atliekant notarinius veiksmus, vertinamas kaip notaro neteisėti veiksmai, lemiantys civilinės atsakomybės jam taikymą. Teisėjų kolegija papildomai atkreipė dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į notarui taikomus profesinės veiklos standartus kiekvienoje byloje individualiai sprendžiama, ar pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes notaras buvo pakankamai atidus ir rūpestingas, ar nepažeidė jam keliamų teisės aktais reikalavimų.

Bylą nagrinėję teismai, įvertinę visus byloje esančius įrodymus, spręsdami atsakovės notarės V. Š. civilinės atsakomybės taikymo klausimą, sprendė, kad notarė netinkamai nustatė įgaliojimą patvirtinti prašančio asmens tapatybę ir toje situacijoje nebuvo tiek rūpestinga ir apdairi, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad, vizualiai lyginant V. R. pase ir įgaliojime V. R. vardu padėtą parašą, nėra pagrindo manyti, jog parašai yra panašūs arba tiek panašūs, kad notarui negalėjo kilti pagrįstų abejonių dėl įgaliojimą pasirašančio asmens tapatybės. Dėl to byloje surinktų duomenų visuma leido daryti išvadą, kad atsakovė, tvirtindama sandorius ir tikrindama asmens tapatybę, nepakankamai gilindamasi į tvirtinamo sandorio detales, padarė ne viską, ką privalėjo padaryti pagal teisės aktų reikalavimus.

Teisėjų kolegija pasisakė, kad be notaro kaltų neteisėtų veiksmų nebūtų buvę galimybės sudaryti ir įgyvendinti nekilnojamojo turto perleidimo sandorio, todėl esant tokiems notaro neteisėtiems veiksmams yra pagrindas konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme, nes notaras neteisėtais veiksmais prisideda prie visos žalos, o ne jos dalies atsiradimo iš esmės, nes be jų žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi.

Be to, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad kasacinio nagrinėjimo dalykas yra kasaciniame skunde nurodyti motyvuoti kasacijos pagrindai. CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas reikalavimas kasaciniame skunde nurodyti išsamius teisinius argumentus, kurie patvirtintų CPK 346 straipsnyje nurodytų kasacijos pagrindų buvimą, reiškia, kad kasaciniame skunde nurodyti kasacijos pagrindai turi būti siejami su kasaciniu skundu skundžiamo apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo motyvų ir teisinių argumentų klaidų ar pažeidimų atskleidimu. Kasacinio teismo teisėjų atrankos kolegijos padarytas kasacinio skundo apibendrintas vertinimas (kaip atitinkančio įstatymo reikalavimus) ne visada reiškia, kad kiekvienas skundo argumentas ar jų grupė atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus – suformuluoja kasacinio nagrinėjimo dalyką. Detalų skundo argumentų vertinimą atlieka bylą kasacine tvarka nagrinėjanti teisėjų kolegija.

Raktažodžiai
Close
Close