Teismai

Įgyvendinamas trečiasis Europos Sąjungos teismų sistemos reformos etapas

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (Statutas), yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismo struktūros reformos teisinis pagrindas. Jame numatyta padidinti Bendrojo Teismo teisėjų skaičių per tris vienas po kito einančius etapus, kad 2019 m. rugsėjo mėn. Bendrąjį Teismą sudarytų po du teisėjus iš kiekvienos valstybės narės.

2019 m. rugsėjo 26 d. Bendrojo Teismo, kurį šiuo metu sudaro 46 teisėjai, sudėtį papildys septyni teisėjai. Šiems naujiems teisėjams davus priesaiką bus įgyvendintas trečiasis paskutinis nurodytos reformos, kuri pradėta 2015 m., etapas. Atsižvelgdamas į šią perspektyvą Bendrasis Teismas ėmėsi įvairių priemonių, kad toks teismo sudėties išplėtimas vyktų sklandžiai ir didesnės sudėties teismas galėtų veiksmingai vykdyti veiklą.

Pirma, atsižvelgiant į padidėsiantį šio teismo teisėjų skaičių buvo peržiūrėtas šio teismo darbo organizavimas. Bendrojo Teismo kolegijų skaičius bus padidintas nuo devynių iki dešimt. Kiekvieną kolegiją sudarys penki teisėjai paliekant galimybę sudaryti šešių teisėjų kolegijas, kai į pareigas bus paskirti visi teisėjai.

Antra, siekiant sudaryti kuo įvairesnes bylas nagrinėjančio teismo sudėtis, buvo peržiūrėta jų sudarymo tvarka. Dabar iš penkių teisėjų kolegijos gali būti sudarytos dvi nuolatinės bylas nagrinėjančio teismo sudėtys, kurioms pirmininkauja tas pats kolegijos pirmininkas. Bendrasis Teismas nusprendė ateityje padidinti bylas nagrinėjančio teismo sudėčių skaičių užtikrinant teisėjų rotaciją. Iš penkių teisėjų kolegijos galės būti sudarytos šešios bylas nagrinėjančio teismo sudėtys, o iš šešių teisėjų kolegijos – dešimt bylas nagrinėjančio teismo sudėčių.

Trečia, didžiosios kolegijos, kurią sudaro 15 teisėjų, sudarymo tvarka buvo pakeista tam, kad joje galėtų posėdžiauti teisėjai, kurie nėra kolegijų pirmininkai, kai šiai kolegijai viena po kitos perduodamos nagrinėti bylos. Skirtingai nuo dabartinės didžiosios kolegijos sudarymo tvarkos, pagal kurią į šios kolegijos sudėtį įeina Bendrojo Teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, visi kolegijų pirmininkai ir kolegijos, kuriai iš pradžių paskirta byla, teisėjai, pagal naują tvarką šią kolegiją sudarys Bendrojo Teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, ribotas skaičius kolegijų pirmininkų, kolegijos, kuriai iš pradžių paskirta byla, teisėjai ir kiti teisėjai, skiriami pakaitomis laikantis vyresniškumo tvarkos ir jai atvirkštinės tvarkos.

Ketvirta, Bendrasis Teismas nusprendė nustatyti savo kolegijų specializaciją. Iš dešimties Bendrojo Teismo kolegijų keturios nagrinės viešosios tarnybos bylas, o šešios – intelektinės nuosavybės bylas. Visos kitos bylos bus paskirstytos tarp visų kolegijų.

Atsižvelgdamas į tai, Bendrasis Teismas išsaugojo jo Procedūros reglamente numatytą bylų paskyrimo sistemą, pagrįstą bylų paskyrimo eilės tvarka taisykle, su galimybe nukrypti nuo šios taisyklės nustačius ryšį tarp tam tikrų bylų (bylos, turinčios tą patį dalyką arba patenkančios į tą pačią bylų grupę, arba teisiškai panašios bylos) ir užtikrinant tolygų darbo krūvio padalijimą, bet pritaikė ją prie kolegijų specializacijos.

Penkta, Bendrasis Teismas nusprendė sustiprinti Bendrojo Teismo pirmininko ir pirmininko pavaduotojo dalyvavimą teisminėje veikloje. Dėl priežasčių, susijusių su jų įgaliojimų išplėtimu, buvo patvirtinta, kad Bendrojo Teismo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas nebus teisėjai, visapusiškai vykdantys įgaliojimus bylas nagrinėjančio teismo sudėtyse.

Vis dėlto buvo nuspręsta, kad nuo šiol Bendrojo Teismo pirmininkas galės pakeisti pareigų negalintį vykdyti teisėją (šiuo metu tokį teisėją gali pakeisti pirmininko pavaduotojas). Be to, pirmininko pavaduotojas, kurio pagrindinė užduotis – padėti užtikrinti jurisprudencijos nuoseklumą, posėdžiaus išplėstinės penkių teisėjų sudėties teisme per metus vienoje kiekvienos atskiros kolegijos nagrinėjamoje byloje.

Didžiosios kolegijos sudėtis (OL C 172, 2019, p. 2)
Bylų paskyrimo kolegijoms kriterijai (OL C 246, 2019, p. 2)
Pareigų negalintį vykdyti teisėją pakeičiančio teisėjo paskyrimo tvarka (OL C 263, 2019, p. 2).

Šie sprendimai priimti laikotarpiui nuo 2019 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

ES Teisingumo Teismo informacija

 

Raktažodžiai
Close
Close