Teismai

ESTT: tam tikromis sąlygomis gali būti draudžiama parduoti receptinius vaistus pagal užsakymą, kai šį užsakymą parengia sveikatos priežiūros specialistas, turintis teisę skirti vaistus tik kitoje valstybėje narėje

VIPA yra pagal Vengrijos teisę įsteigta komercinė bendrovė, valdanti vaistines. Per patikrinimą Vengrijos farmacijos ir mitybos institutas nustatė, kad VIPA, remdamasi užsakymais, kuriuos parengė asmenys, neturintys Vengrijos sveikatos apsaugos įstaigos išduoto leidimo verstis sveikatos priežiūros veikla, 25 kartus neteisėtai išdavė (pardavė) receptinius vaistus. Receptuose nebuvo nurodytos konkrečios pacientų pavardės. Už tai buvo skirta bauda, nes toks receptinių vaistų pardavimas yra draudžiamas Vengrijoje. Instituto sprendimas buvo apskųstams teismams.

ES Teisingumo Teismas (ESTT) rugsėjo 18 d. priėmė prejudicinį sprendimą, išaiškindamas, jog 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo reikia aiškinti taip, kad jiems neprieštarauja valstybės narės teisės aktas, pagal kurį šios valstybės narės vaistinei neleidžiama išduoti (parduoti) receptinių vaistų pagal užsakymą, kai šį užsakymą parengė sveikatos priežiūros specialistas, turintis teisę skirti vaistus ir verstis veikla kitoje valstybėje narėje, nors tai daryti leidžiama, kai tokį užsakymą parengė vietos valstybės narės sveikatos priežiūros specialistas. Teismas atkreipė dėmesį, kad Vengrijoje pagal teisės aktą neleidžiami tik tokie užsakymai, kuriuose nenurodoma atitinkamo paciento pavardė.

Toks valstybės narės draudimas gali būti pateisinamas tikslu apsaugoti žmonių sveikatą ir gyvybę, jei tai neviršija to, kas būtina šiam tikslui pasiekti. Teisės aktai, kurie riboja SESV garantuojamas pagrindines laisves, pavyzdžiui, laisvą prekių judėjimą, gali būti tinkamai pateisinamas, tik jeigu jis tinkamas užtikrinti, kad bus pasiektas užbrėžtas tikslas, ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti.

Priešingai, nei per teismo posėdį teigė Europos Komisija, Teismui neatrodė, kad mažiau ribojančios priemonės, pavyzdžiui, vaistų, kuriuos galima užsakyti pagal tokius užsakymus, kiekio apribojimas arba galimybė vaistinėms tenkinti tokius užsakymus atsižvelgiant į turimas atitinkamo vaisto atsargas, būtų tokios pat veiksmingos siekiant nurodyto tikslo.

Raktažodžiai
Close
Close