Institucijos

Aktualiausias EK raginimas visiems ES piliečiams ir įmonėms pasirengti JK išstojimui 2019 m. spalio 31 d.

Likus aštuonioms savaitėms iki 2019 m. spalio 31 d. – Jungtinės Karalystės (JK) išstojimo iš Europos Sąjungos dienos – šiandien Europos Komisija (EK) 6-ajame pasirengimo „Brexit’ui“ komunikate dar kartą paragino visus 27 ES valstybių narių suinteresuotuosius subjektus pasirengti JK išstojimo be susitarimo scenarijui. JK išstojimo be susitarimo scenarijus 2019 m. lapkričio 1 d., nors ir nepageidautinas, išlieka galimas, atsižvelgiant į tai, kad vis dar neaišku, ar Jungtinė Karalystė ratifikuos 2018 m. lapkričio mėn. sutartą Susitarimą dėl išstojimo, ir į bendrą vidaus politinę padėtį.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, šiandien Europos Komisija paskelbė išsamų kontrolinį sąrašą, kuris padėtų su Jungtine Karalyste prekiaujančioms įmonėms galutinai pasirengti. Kad prekyba būtų kuo mažiau sutrikdyta, visos tiekimo grandinėse su Jungtine Karalyste dalyvaujančios šalys, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos, turėtų žinoti su tarpvalstybine prekyba susijusias pareigas ir būtinus formalumus. Ši informacija grindžiama ankstesniais komunikatais ir 100 pranešimų suinteresuotiesiems subjektams, kurie apima platų sektorių spektrą.

Be to, Komisija pasiūlė Europos Parlamentui ir Tarybai atlikti kai kurių transporto srityje taikomų ES ypatingų priemonių trukmės, jeigu JK išstotų be susitarimo, tikslinius techninius patikslinimus. Komisija taip pat pasiūlė 2020 m. žuvininkystės sektoriuje ir atsižvelgiant į galimą JK dalyvavimą 2020 m. ES biudžeto programose taikyti 2019 m. galiojančias ypatingas priemones. Šios priemonės būtinos atsižvelgiant į sprendimą pratęsti 50 straipsnyje nustatytą terminą iki 2019 m. spalio 31 d.

Galiausiai Komisija pasiūlė sudaryti sąlygas Europos solidarumo fondo ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis paremti įmones, darbuotojus ir valstybes nares, kuriuos labiausiai paveiks JK išstojimo be susitarimo scenarijus. Šiuos pasiūlymus turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

Komisija primena, kad visi suinteresuotieji subjektai privalo pasirengti visiems scenarijams. Kadangi JK išstojimo be susitarimo scenarijus tebėra galimas, Komisija primygtinai ragina visus suinteresuotuosius subjektus pasinaudoti papildomu laiku, atsiradusiu pratęsus 50 straipsnyje numatytą terminą, ir užtikrinti, kad jie būtų ėmęsi visų būtinų priemonių siekdami pasirengti JK išstojimui iš ES.

Konkrečių ypatingų priemonių techninis patikslinimas atsižvelgiant į JK išstojimo iš ES datą (2019 m. spalio 31 d.)

2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) pratęsė 50 straipsnyje nustatytą terminą iki 2019 m. spalio 31 d. Tai padaryta Jungtinės Karalystės prašymu ir su ja susitarus.

Atsižvelgdama į šį pratęstą terminą, Komisija patikrino visas ES pasirengimo ir ypatingas priemones, siekdama užtikrinti, kad jos vis dar atitiktų savo paskirtį. Ji priėjo prie išvados, kad šios priemonės ir toliau atitinka savo paskirtį, todėl nė vienos priemonės iš esmės keisti nereikia. Tačiau šiandien Komisija pasiūlė atlikti tam tikrus techninius konkrečių ypatingų priemonių patikslinimus, kad būtų atsižvelgta į naują tvarkaraštį pagal 50 straipsnį.

Šie patikslinimai pasiūlyti trijose pagrindinėse srityse:

1. Transporto

  • Reglamentas, kuriuo užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių ir keleivių vežimo keliais sektoriuje (Reglamentas (ES) 2019/501). Šiandien Komisija pasiūlė pratęsti šio reglamento galiojimą iki 2020 m. liepos 31 d., kad būtų atsižvelgta į pradinio reglamento logiką ir trukmę.
  • Bazinis oro susisiekimas (Reglamentas (ES) 2019/502). Šiandien Komisija pasiūlė pratęsti šio reglamento galiojimą iki 2020 m. spalio 24 d., kad būtų atsižvelgta į pradinio reglamento logiką ir trukmę.

2. Žuvininkystės veiklos

  • Reglamentas dėl žvejybos leidimų. Šiandien Komisija pasiūlė 2020 m. toliau taikyti panašią į priimtame nenumatytų atvejų reglamente (Reglamentas (ES) 2019/498) nustatytą priemonę, nustatant sistemą, pagal kurią ES ir Jungtinės Karalystės žvejai 2020 m. išsaugotų prieigą prie vienas kito vandenų.

3. ES biudžeto

  • Šiandien Komisija pasiūlė 2020 m. toliau taikyti panašią į priimtame nenumatytų atvejų reglamente dėl 2019 m. ES biudžeto (Tarybos reglamentas (ES) 2019/498) nustatytą priemonę. Tai reiškia, kad JK ir JK naudos gavėjai ir toliau galės dalyvauti ES biudžeto programose ir gauti finansavimą iki 2020 m. pabaigos, jei JK priims dar 2019 m. nenumatytų atvejų reglamente nustatytas sąlygas ir jų laikysis, mokės 2020 m. biudžeto įnašus ir leis atlikti reikiamus auditus ir kontrolę.

ES finansinės paramos teikimas tiems, kuriuos labiausiai paveiks JK išstojimas be susitarimo

2019 m. balandžio 10 d. ketvirtajame pasirengimo „Brexit’ui“ komunikate Komisija paskelbė, kad ES techninė ir finansinė parama tam tikrose srityse gali būti teikiama tiems, kuriuos labiausiai paveiks JK išstojimas be susitarimo.

Be jau įgyvendinamų programų ir priemonių, Komisija šiandien:

  • pasiūlė išplėsti Europos solidarumo fondo taikymo sritį, kad, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, būtų galima padengti didelę finansinę naštą, kuri gali tekti valstybėms narėms JK išstojus be susitarimo;
  • pasiūlė užtikrinti, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, galėtų būti remiami darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neteks darbo JK išstojus be susitarimo.

Žemės ūkio sektoriuje bus galima pasinaudoti visų rūšių galiojančiomis rinkos rėmimo ir tiesioginės finansinės paramos ūkininkams priemonėmis, kad būtų sušvelnintas nepalankiausias poveikis žemės ūkio maisto produktų rinkoms. Dėl skubesnės pagalbos, pavyzdžiui, mažesnėms įmonėms, kurios labai priklauso nuo Jungtinės Karalystės, pagal ES valstybės pagalbos taisykles siūlomi lankstūs nacionalinių paramos priemonių sprendimai.

Airija

Komisija ir Airija toliau bendradarbiauja, atsižvelgdamos į unikalią Airijos salos padėtį ir dvejopus tikslus – apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir kartu išvengti realios sienos, kad nustatytų tvarką, kurią būtų galima taikyti tiek priimant sprendimus nenumatytais atvejais iškart po JK išstojimo be susitarimo, tiek priimant tvaresnius sprendimus vėlesniu laikotarpiu. Susitarime dėl išstojimo numatytas stabilumą užtikrinantis sprendimas yra vienintelis numatytas sprendimas, kuriuo garantuojama, kad bus laikomasi Didžiojo penktadienio susitarimo, užtikrinamas įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę vykdymas ir išsaugomas vidaus rinkos vientisumas.

Pasirengimas JK išstojimui be susitarimo

Išstojusi be susitarimo, JK taptų trečiąja šalimi be pereinamojo laikotarpio taisyklių. Nuo to momento Jungtinei Karalystei nebegaliotų jokie ES pirminės ir antrinės teisės aktai. Nebūtų jokio Susitarime dėl išstojimo numatyto pereinamojo laikotarpio. Tai, be abejo, sukeltų didelių nepatogumų piliečiams ir įmonėms ir padarytų didelį neigiamą ekonominį poveikį, kuris Jungtinėje Karalystėje proporcingai būtų daug didesnis nei 27 ES valstybėse narėse.

JK išstojimo be susitarimo scenarijui Europos Komisija rengiasi nuo 2017 m. gruodžio mėn. Iki šiol ji pateikė 19 pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Juos visus jau priėmė Europos Parlamentas ir Taryba. Komisija taip pat priėmė 63 ne teisėkūros procedūra priimamus aktus ir paskelbė 100 pranešimų apie pasirengimą. Komisija neplanuoja iki naujos išstojimo dienos priimti naujų priemonių.

Kaip 2019 m. balandžio 3 d. Europos Parlamente pabrėžė Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, JK išstojus be susitarimo, ES nepradėtų diskusijų dėl tolesnių santykių tol, kol JK neišspręstų trijų pagrindinių su atsiskyrimu susijusių klausimų. Šie klausimai yra: 1) piliečių, kurie naudojosi laisvo judėjimo teise iki „Brexit’o“, teisių gynimas ir išsaugojimas, 2) finansinių įsipareigojimų, kuriuos JK prisiėmė kaip valstybė narė, įvykdymas ir 3) Didžiojo penktadienio susitarimo – tiek jo raidės, tiek dvasios – ir taikos Airijos saloje išsaugojimas bei vidaus rinkos vientisumo išlaikymas.

JK išstojimo be susitarimo scenarijus turės poveikio visoms įmonėms, prekiaujančioms su Jungtine Karalyste tiek prekėmis, tiek paslaugomis. Šiandien Komisija paskelbė „Pasirengimo „Brexit’ui“ kontrolinį sąrašą“, kurį visos paveiktos įmonės turėtų atidžiai išnagrinėti. Dabar įmonės turėtų būti pasirengusios laikytis visų reikalaujamų formalumų.

Šiandienos komunikate apžvelgiamas pasirengimas dirbti tose srityse, kurioms būtinas nuolatinis ypatingas dėmesys. Tai, be kita ko, piliečių teisės, pasienio formalumai ir prekyba, vaistai, medicinos prietaisai ir cheminės medžiagos, finansinės paslaugos ir žuvininkystė.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close