Teismai

LVAT: įstatymas numato administracinio proceso dalyviui teisę reikalauti iš pralaimėjusios šalies savo patirtų atstovavimo pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) teisėjų kolegija priėmė nutartį dėl atstovavimo išlaidų priteisimo. Trečiasis suinteresuotas asmuo atskirajame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir priimti naują nutartį – priteisti jam iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Buvo teigiama, kad teisinių paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta tarp bendrovės ir advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm, ir joje nėra nurodyta, kad teisines paslaugas Bendrovei gali teikti tik išimtinai vienas advokatas. Visuotinė advokatų profesinių bendrųjų darbo ir veikimo principų praktika patvirtina, jog, atstovaujant suinteresuotų asmenų interesams, gali būti pasitelkiami advokatai, advokatų padėjėjai, teisininkai ir kitas personalas, tokios išlaidos sudaro bylinėjimosi išlaidų visumą ir yra priteistinos. LVAT teisėjų kolegija nusprendė atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad naujausioje ir ginčui aktualioje Administracinių bylų teisenos įstatymo redakcijoje buvo įtvirtintas ir naujas išlaidų, priskiriamų prie bylos nagrinėjimo išlaidų, sąrašas, jame numatant išlaidas advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti (išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme) (39 str. 1 d. 2 p.). Tokiu būdu Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo buvo priartintos Civilinio proceso kodekse įtvirtintam reguliavimui, kuriame įtvirtinta, jog prie bylinėjimosi išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kita vertus, Administracinių bylų teisenos įstatyme, skirtingai nei Civilinio proceso kodekse, yra tiesiogiai numatyta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė reikalauti ir kitų atstovų pagal pavedimą pagalbai apmokėti patirtas išlaidas, nesusijusias su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai, jeigu teismas pripažįsta, kad jos buvo būtinos ir pagrįstos (39 str. 1 d. 3 p., 40 str. 5 d.).

Teisėjų kolegija, išanalizavusi minėtas Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką aiškinant panašias Civilinio proceso kodekso nuostatas, priėjo prie išvados, kad įstatymas numato administracinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo administraciniame procese pagal pavedimą išlaidų, susijusių su teisinių paslaugų teikimu, atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios proceso dalyvio patirtos atstovavimo išlaidos administraciniame procese, susijusios su teisinių paslaugų teikimu, įskaitant ir tas, kai jam atstovauja su juo susiję, Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 4 dalies 3–7 punktuose nurodyti asmenys, negali būti priteistos.

Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, ištyrusi kartu su prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bendrovės pateiktus dokumentus bei atskirajame skunde papildomai pateiktus paaiškinimus, nenustatė pagrindo pripažinti, jog advokatų profesinės bendrijos teisininkė G. N. teisines paslaugas bendrovei teikė kaip savarankiškas atstovas pagal pavedimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 4 dalies nuostatų prasme. Iš ant elektroninių dokumentų esančių žymų bei duomenų apie vykusius teismo posėdžius matyti, jog atstovavimą bendrovei realiai vedė advokatas S. A., o tai, kokias užduotis jis pavedė atlikti kitiems advokatų profesinės bendrijos nariams ar darbuotojams, laikytina jo darbo vidinės organizacijos klausimu, kurio detalės šiuo konkrečiu atveju nelaikytinos teisiškai reikšmingomis.

 

Raktažodžiai
Close
Close