Institucijos

Priimta nauja žalos atlyginimo pacientams tvarka

Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nutarta patvirtinti naują žalos atlyginimo pacientams tvarką, kuri įsigalios nuo 2020 metų.

Pacientams, kurių sveikatai padaryta žala teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bus sudaryta galimybė greičiau ir paprasčiau gauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, turės teisę ne vėliau kaip per 3 metus nuo dienos, kai pacientas sužinojo ar turėjo sužinoti, kad jo teisės pažeistos, Vyriausybės nustatyta tvarka kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo. Komisija sprendimą dėl reikalaujamos žalos atlyginimo priims ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo Komisijoje dienos.

Komisija atlygintinos žalos dydį nustato vadovaudamasi Apraše nurodytais atlygintinos žalos dydžiais, nustatytais pagal tokius kriterijus, kaip pavyzdžiui, tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai, sužalojimų pobūdį ir sunkumą ir kitą.

Žala atlyginama, jeigu Komisija nustato, kad teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento sveikatai yra padaryta žala ir kad tai nėra neišvengiama žala. Jeigu Komisija nustato, kad pacientas tyčia ar dėl didelio neatsargumo prisidėjo prie žalos atsiradimo, žala neatlyginama. Nustatytas atlygintinos žalos dydis yra mažinamas valstybinio socialinio draudimo ligos išmokos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos našlaičių pensijos arba našlių pensijos dydžiu, kuris nustatomas skaičiuojant gautas ar gautinas sumas tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir nustatyti netiesioginiai nuostoliai (negautos pajamos). Komisija sprendimą atlyginti žalą priima nevertindama asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltės.

Į teismą pacientas turės galimybę kreiptis tik tada, jeigu jo netenkins kompensacijos dydis. Jeigu teismo sprendime nurodytas atlygintinos žalos dydis yra didesnis, negu pagal Komisijos  sprendimą atlygintos žalos dydis, pacientui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į žalos atlyginimą, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyta tvarka iš sąskaitos lėšų atlyginama žalos suma, lygi teismo ir Komisijos sprendimuose nurodytų atlygintinos žalos sumų skirtumui. Jeigu teismo sprendime nurodytas atlygintinos žalos dydis yra mažesnis negu pagal Komisijos sprendimą atlygintos žalos suma, pacientas ar kitas asmuo, turintis teisę į žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžina į sąskaitą gautą žalos atlyginimo sumą, lygią teismo ir Komisijos sprendimuose nurodytų sumų skirtumui.

Žala paciento sveikatai bus atlyginama iš sąskaitos, kurioje bus kaupiamos sveikatos priežiūros įstaigų įmokos pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti.

Šiuo metu žala atlyginama tik nustačius civilinės atsakomybės sąlygas, ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltę, didžiąja dalimi žalą atlyginant iš civilinės atsakomybės draudimo lėšų. Pagal naujus įstatymų pakeitimus, sumos, skirtos draudimo įmonėms, bus skiriamos tiesiogiai pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti.

 

Raktažodžiai
Close
Close