Teismai

LAT: nepriklausomai nuo viešųjų subjektų su trečiaisiais asmenimis sudaromų sandorių formos, šie sandoriai bet kokiu atveju privalo atitikti imperatyviųjų teisės aktų reikalavimus

Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, prašė teismo pripažinti UAB „Trastas“ ir UAB „Trakų autobusai“ sudarytą mainų sutartį (Mainų sutartis) negaliojančia nuo sudarymo momento. Ieškinyje jis nurodė, kad Mainų sutartimi UAB „Trakų autobusai“ perdavė UAB „Trastas“ dalį Trakų autobusų stoties pastato Vytauto gatvėje mainais už šalia esantį UAB „Trastas“ turimą 0,2 ha ploto sklypą, šalys taip pat sutarė, jog UAB „Trastas“ perimamoje autobusų stoties dalyje vykdys ūkinę komercinę veiklą, tuo tikslu, be kita ko, perims valstybinės žemės nuomos teisę iš UAB „Trakų autobusai“, o pastaroji gaus likusios pastato dalies rekonstravimo darbų rezultatą.

Prokuroras pažymėjo, kad iš Mainų sutarties sąlygų matyti, jog tai apsimestinis sandoris, kurio turinys nėra vien tik turto mainai – šia sutartimi UAB „Trastas“ taip pat įsipareigojo savo lėšomis investuoti į autobusų stoties infrastruktūrą, už tai gaudama leidimą vykdyti ūkinę komercinę infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos veiklą, įskaitant leidimą įrengti prekybos centrą ir gauti iš to pajamų. Toks susitarimas savo esme atitinka ne mainus, o koncesiją, kuri gali būti suteikiama tik vykdant viešąjį konkursą.

Pirmosios instancijos teismas Mainų sutartį pripažino negaliojančia, o apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nekilnojamojo turto mainų sutartis yra teisėta ir projektas gali būti tęsiamas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (bylos Nr. e3K-3-230-378/2019) dėl ginčijamos Mainų sutarties pirmiausia akcentavo, kad prokuroro ginčijamo sandorio dalis dėl apsikeitimo nekilnojamuoju turtu atitinka įstatyme (CK 6.432 straipsnyje) įtvirtintą mainų sutarties esmę. Vertindama Mainų sutarties galimą apsimestinumą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad, nepriklausomai nuo viešųjų subjektų ir (ar) su jais susijusių asmenų su trečiaisiais asmenimis sudaromų sandorių formos, kurių gali būti įvairių ir kartais kaip nagrinėjamu atveju retai naudojamų, šie sandoriai bet kokiu atveju, nustačius atitinkamas sąlygas, privalo atitikti imperatyviųjų teisės aktų reikalavimus. „Koncesijos ar viešojo pirkimo sutartys iš esmės nekvalifikuotinos atskiromis, savarankiškomis sutartimis, o laikomos bendraisiais (įprastiniais) sandoriais (pvz., pirkimas, ranga, lizingas, kt.), kuriems gali būti taikomas specialus teisinis režimas, ypač jų ikisutartinei stadijai“, – nurodė teisėjų kolegija.

Kasacinis teismas padarė išvadą, kad aplinkybė, jog prokuroro ginčijamam, tačiau mainų esmę iš principo atitinkančiam sandoriui galėtų būti taikomos specialiųjų teisės aktų, įskaitant Koncesijų įstatymą, normos, savaime nereiškia, kad tik dėl to ją sudariusios šalys atliko apsimestinius veiksmus, o galėtų būti pripažinta, jog jos nesilaikė papildomų imperatyviųjų teisės normų.

Teisėjų kolegija taip pat pasisakė dėl Mainų sutarties atitikties Koncesijų įstatymo normoms. Kaip nurodė kasacinis teismas, ginčijama Mainų sutartis neatitiko Koncesijų įstatyme įtvirtintų sąlygų dėl koncesijos sutarties dalyko, suteikiančiosios institucijos statuso: UAB „Trastas“ suteikta ne teisė vykdyti Koncesijos įstatyme nustatytą ūkinę veiklą (keleivių pervežimo paslaugą), o perleista nuosavybės teisė į autobusų stoties pastato dalį, kurioje ji savo nuožiūra gali įgyvendinti savo kaip savininko teises, įskaitant vykdyti mažmeninės prekybos veiklą, be to, UAB „Trakų autobusai“ neatitiko suteikiančiosios institucijos statuso.

Kita vertus, teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismai netyrė ir nevertino prokuroro argumento dėl UAB „Trakų autobusai“ kaip perkančiosios organizacijos teisinio statuso ir dėl jo galinčių kilti teisinių pareigų, įsigyjant (gaunant mainais) likusios pastato dalies rekonstrukcijos darbus. Dėl to pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turėtų, be kita ko, nustatyti, ar UAB „Trakų autobusai“ yra perkančioji organizacija – ar jai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimus vykdo (Mainų sutarties sudarymo laikotarpiu vykdė) laikydamasi Viešojo pirkimo įstatymo nuostatų; taip pat teismas turėtų įvertinti, ar UAB „Trakų autobusai“ sudarytos Mainų sutarties daliai dėl autobusų stoties pastato projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos bei naujos inžinerinės infrastruktūros darbų įsigijimo taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, o tai konstatavęs, spręsti dėl šios sandorio dalies teisėtumo.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close