Institucijos

Taryba priėmė peržiūrėtą reglamentą “Briuselis IIa”

ES palengvino ir paspartino tarptautinį sprendimų, susijusių su santuokos nutraukimu, separacija ir santuokos pripažinimu negaliojančia, taip pat su tėvų pareigų klausimais ir tarptautiniu vaikų grobimu, taikymą. Vakar Taryba priėmė peržiūrėtą vadinamąjį Reglamentą „Briuselis IIa“, kuriame išdėstytos taisyklės dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei vaikų grobimu ES viduje, pripažinimo ir vykdymo.

Vienas iš pagrindinių peržiūros tikslų – patobulinti dabartines teisės normas, skirtas vaikams apsaugoti tarpvalstybinėse bylose dėl ginčų dėl tėvų pareigų, pavyzdžiui, susijusiose su globa, bendravimo teisėmis ir vaikų grobimu.

Naujosiomis taisyklėmis iš dalies keičiami tam tikri galiojančio Reglamento „Briuselis IIa“ aspektai ir visų pirma numatoma:

  • aiškesnės taisyklės dėl galimybės vaikui pareikšti savo nuomonę: nustatyta prievolė suteikti vaikui realią ir veiksmingą galimybę pareikšti savo nuomonę;
  • visiškas egzekvatūros panaikinimas visiems sprendimams su tėvų pareigomis susijusiose bylose. Tai piliečiams leis sutaupyti laiko ir pinigų, kai sprendimas turi būti siunčiamas iš vienos valstybės narės į kitą. Šis egzekvatūros panaikinimas papildomas keliomis procedūrinėmis garantijomis;
  • griežtesnės ir aiškesnės taisyklės dėl vaikų grobimo ES viduje bylų: pavyzdžiui, nustatyti aiškūs terminai siekiant užtikrinti, kad šios bylos būtų nagrinėjamos kuo skubiau;
  • aiškesnės taisyklės dėl autentiškų dokumentų ir neteisminių susitarimų siuntimo. Tekste numatyta, kad santuokos nutraukimo, separacijos arba su tėvų pareigomis susiję susitarimai galės būti siunčiami pridėjus atitinkamą pažymą;
  • aiškesnės nuostatos dėl vaiko įkurdinimo kitoje valstybėje narėje, įskaitant reikalavimą gauti išankstinį sutikimą visais įkurdinimo atvejais, išskyrus atvejus, kai vaikas turi būti įkurdintas pas vieną iš tėvų;
  • tam tikrų vykdymo užtikrinimo procedūros taisyklių suderinimas. Vykdymo užtikrinimo procedūrą ir toliau reglamentuoja vykdymo valstybės narės teisė, tačiau reglamente nustatyti keli suderinti pagrindai, kuriais remiantis sprendimo vykdymą būtų galima sustabdyti arba atsisakyti jį vykdyti, ir taip suteikiama daugiau teisinio aiškumo tėvams ir vaikams.

Komisija pasiūlymą dėl pakeitimų pateikė 2016 m. birželio 30 d. Visos valstybės narės, išskyrus Daniją, dalyvauja priimant ir taikant šį teisės aktą. Naujosios taisyklės bus pradėtos taikyti praėjus 3 metams po reglamento paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

 

Raktažodžiai
Close
Close