Institucijos

Seime po svarstymo pritarta Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektui

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo projektui, kuriuo siekiama atsižvelgti į poreikį nustatyti pagrindinius vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimo, jos įgyvendinimo, veikimo priežiūros ir tobulinimo principus ir įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas tobulinti vidaus kontrolės ir vidaus audito teisinį reglamentavimą, papildant šiuo metu galiojantį įstatymą vidaus kontrolės elementais, nustatant viešųjų juridinių asmenų vadovams pareigą nustatyti vidaus kontrolės politiką ir paskiriant instituciją, atsakingą už metodinį vadovavimą vidaus kontrolės klausimais ir viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės analizę.

Svarstomu projektu siūloma pakeisti įstatymo nuostatas, numatančias vidaus audito tarnybų steigimo pagrindus, numatyti, kad viešojo juridinio asmens vadovas nustatytų vidaus kontrolės politiką, apimančią visus vidaus kontrolės elementus, rengiamą pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus vidaus kontrolės reikalavimus, ir kiekvienais metais Vyriausybės nustatyta tvarka teiktų metinę vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, būklės viešajame juridiniame asmenyje, įskaitant jam pavaldžius ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtus viešuosius juridinius asmenis, ataskaitą. Institucija, atsakinga už metodinį vadovavimą vidaus kontrolės klausimais, siūloma paskirti Finansų ministeriją, kuri analizuotų, kaip veikia vidaus kontrolė viešuosiuose juridiniuose asmenyse, ir kiekvienais metais rugpjūčio 1 d. parengtų ir teiktų Vyriausybei ir Seimo Audito komitetui metinę viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės būklės ir vidaus audito tarnybų veiklos ataskaitą.

 

LR Seimo informacija

Raktažodžiai
Close
Close