Institucijos

Europos teisingumo efektyvumo komisija (CEPEJ) patvirtino naujus mediacijos vystymo įrankius

Birželio 13-14 dienomis vyko 32-oji Europos Tarybos Europos teisingumo efektyvumo komisijos (Commission européenne pour l’efficacité de la justice – CEPEJ) plenarinė sesija. Ši komisija buvo įsteigta 2002 m. Europos Tarybos Ministrų komiteto iniciatyva. Ji kuria konkrečias priemones ir įrankius, kurie leistų pagerinti Europos teisinių sistemų kokybę bei efektyvumą. 32-osios plenarinės sesijos metu priimti du nauji dokumentai – mediacijos vystymo įrankiai, skirti užtikrinti sklandesnę mediacijos plėtotę Europos Tarybos valstybėse narėse: Europos mediacijos teisės aktų rengimo vadovas (angl. – European Handbook for Mediation Lawmaking) ir Mediacijos mokymų programų rengimo ir stebėsenos gairės (angl. – Guidelines on Designing and Monitoring Mediation Training Schemes).

Europos mediacijos teisės aktų rengimo vadovas yra skirtas įstatymų leidėjams, siekiantiems priimti naujus ar tobulinti jau galiojančius teisės aktus, reguliuojančius mediaciją ir su ja susijusius santykius. Rengiant vadovą, atlikta 18 Europos Tarybos valstybių narių mediacijos teisės aktų lyginamoji analizė, nustatytos gerosios praktikos, įvertintas Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų mediacijos standartus nustatančių instrumentų kontekstas. Dokumentas susideda iš dviejų dalių: rekomendacijų, pateikiančių konkrečius pasiūlymus ir atspindinčius gerąją praktiką, ką įtraukti į rengiamus ar atnaujinamus teisės aktus, bei aiškinamojo rašto, atskleidžiančio šių rekomendacijų kilmę ir reikšmę, aprašant kitų valstybių patirtį bei atkreipiant dėmesį į galimas reguliavimo klaidas. Tikimasi, kad vadovas, įvardinantis praktinius būdus, kaip tinkamas reguliavimas gali prisidėti prie mediacijos paslaugų kokybės gerinimo bei populiarinimo, paskatins įstatymų leidėjus tobulinti teisės aktus bei užtikrins aukštesnę mediacijos teisės aktų kokybę ir suderinamumą Europos žemyne. Šių rekomendacijų šviesoje vertinant Lietuvos teisinę bazę matyti, kad Lietuvai dar yra kur tobulėti. Konkrečiai, galėtų būti tobulinama Lietuvos teisės aktų dalis dėl mediacijos pagrindinių statistikos duomenų rinkimo ir viešinimo (vadovo 8.2 p.), mediacijos paslaugų teikėjų veiklos reguliavimo (vadovo 3.3 p.), užsienyje mediacijos būdu sudarytų taikos sutarčių tarpusavio pripažinimo (vadovo 6.2 p.), mokestinių lengvatų besinaudojantiems mediacija bei valstybės paramos mediacijos mokymams, tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (vadovo 7.3.2 p.) ir kita.

Antrasis CEPEJ 32-osios plenarinės sesijos metu priimtas mediacijos vystymo įrankis – Mediacijos mokymų programų rengimo ir stebėsenos gairės, parengtos kartu su Tarptautiniu mediacijos institutu (angl. – International Mediation Institute). Gairės pateikia rekomendacijas valstybių narių vyriausybėms, mediacijos mokymų paslaugų tiekėjams bei kitiems suinteresuotiems asmenims, kaip sukurti ir palaikyti efektyvias ir kokybiškas mediatorių rengimo programas, harmonizuoti minimalius mokymų standartus bei užtikrinti pakankamą tinkamai apmokytų mediatorių skaičių kiekvienoje valstybėje narėje. Šiuo požiūriu Lietuvai taip pat yra kur pasistiebti. Aptariamos gairės nustato aukštesnius nei šiuo metu taikoma Lietuvoje reikalavimus mediacijos mokymams ir jų vykdymui.

Abu naujus mediacijos įrankius parengė CEPEJ mediacijos ekspertų darbo grupė, vadovaujama Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docento dr. Rimanto Simaičio.  Ruošiant Europos mediacijos teisės aktų rengimo vadovą didžiausia dalis darbo teko darbo grupės pasitelktai mokslinei ekspertei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantei Miglei Žukauskaitei. CEPEJ mediacijos ekspertų darbo grupė, pirmąjį kartą suburta 2006 metais, siekiant padidinti Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacijų mediacijos srityje praktinį poveikį. Grupės darbas buvo atnaujintas 2017 metais. Per visą veiklos laikotarpį darbo grupė parengė gaires, nukreiptas į mediacijos prieinamumo, pasiekiamumo bei žinomumo skatinimą, bei daugiau nei dešimt praktinių įrankių, galinčių padėti vyriausybėms bei suinteresuotiems asmenims pagerinti mediacijos paslaugų kokybę bei reguliavimo efektyvumą, tokių kaip mokymo programos mediatoriams bei kitiems teisinių profesijų atstovams, modeliniai dokumentai, etikos kodeksai, atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus ir kiti. Daugiau informacijos apie CEPEJ mediacijos ekspertų darbo grupės veiklą bei jos parengtus dokumentus galima rasti adresu. 

Tekstą parengė  doc.dr. Rimantas Simaitis ir Miglė Žukauskaitė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra

 

 

Raktažodžiai
Close
Close