Institucijos

Įsteigti bendrovę ES bus paprasčiau ir pigiau

ES bendrovių teisė atnaujinama atsižvelgiant į skaitmeninį amžių. Vakar ES Taryba priėmė direktyvą, kuria sudaromos palankios sąlygos ir skatinamas internetinių priemonių naudojimas palaikant bendrovių ir valdžios institucijų ryšį per visą jų gyvavimo ciklą.

Naujosiomis taisyklėmis užtikrinama, kad:

  • bendrovės galėtų vien tik internetu verslo registre užregistruoti ribotos atsakomybės bendroves, steigti naujus filialus ir teikti dokumentus
  • nacionaliniai šablonų modeliai ir informacija apie nacionalinius reikalavimus būtų prienami internete ir pateikiami tokia kalba, kurią suprastų dauguma tarpvalstybinių naudotojų
  • taisyklės dėl mokesčių už formalumų vykdymą internetu būtų skaidrios ir taikomos nediskriminuojant
  • mokesčiai už bendrovių registravimą internetu neviršytų visų atitinkamos valstybės narės patirtų išlaidų
  • būtų taikomas vienkartinio informacijos pateikimo principas, pagal kurį bendrovė valdžios institucijoms tą pačią informaciją turėtų pateikti tik vieną kartą
  • bendrovių pateikiami dokumentai būtų saugomi ir jais nacionaliniuose registruose būtų keičiamasi kompiuterio skaitomu ir paiešką atlikti leidžiančiu formatu
  • visoms suinteresuotosioms šalims verslo registruose būtų nemokamai prieinama daugiau informacijos apie bendroves.

Kartu direktyva nustatomos būtinos apsaugos nuo sukčiavimo ir piktnaudžiavimo internetinėmis procedūromis priemonės, įskaitant bendrovę steigiančių asmenų tapatybės bei veiksnumo patikrinimą ir galimybę pareikalauti, kad tie asmenys fiziškai pasirodytų kompetentingai valdžios institucijai. Tai apima ir galimybę reikalauti, kad notarai arba teisininkai dalyvautų su bendrovių teise susijusiose procedūrose, jei jos gali būti atliekamos tik internetu. Ja taip pat numatomas valstybių narių keitimasis informacija apie nušalintus direktorius, kad būtų galima užkirsti kelią sukčiavimui.

Remiantis Komisijos pateiktais duomenimis, ES yra apie 24 mln. bendrovių, iš jų maždaug 80 % yra ribotos atsakomybės bendrovės. Apie 98–99 % ribotos atsakomybės bendrovių yra mažosios ir vidutinės įmonės, kurios patirs didžiausią šių patobulinimų poveikį. Šia direktyva papildomos galiojančios Direktyvoje (ES) 2017/1132 nustatytos ES bendrovių teisės normos. Tai vienas iš dviejų pasiūlymų, kuriuos Komisija pateikė 2018 m. balandžio mėn., kad modernizuotų ES bendrovių teisę. Tai taip pat svarbus neseniai priimto Reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų, kuriuo piliečių, įmonių ir kompetentingų institucijų ryšiai palengvinami suteikiant prieigą prie internetinių sprendimų, ramstis.

 

ES Tarybos informacija

Raktažodžiai
Close
Close