Institucijos

Nuo šiol visoje ES taikomos naujos taisyklės ir garantijos baudžiamajame procese

Šiandien pradedama taikyti direktyva dėl specialių apsaugos priemonių vaikams. Tai paskutinė iš šešių ES direktyvų, kuriomis visoje ES asmenims užtikrinamos procesinės teisės, rinkinio. Šia direktyva užbaigiamas visas teisių rinkinys

Be šių naujų teisių vaikams, gegužės 5 d. pradėta taikyti direktyva, kuria užtikrinama galimybė gauti teisinę pagalbą. Šiuo ES taisyklių rinkiniu užtikrinama, kad baudžiamajame procese būtų gerbiamos pagrindinės ES piliečių teisės į teisingą ir vienodą požiūrį ir kad jos būtų vienodai taikomos visose valstybėse narėse.

Už teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją atsakingas pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Kiekvienais metais Europoje baudžiamajame procese dalyvauja 9 mln. žmonių. Gerai veikianti teisinė valstybė turi visiems europiečiams užtikrinti teisingą ir vienodą požiūrį prieš įstatymą. Turime toliau ginti ir puoselėti mūsų teisinės valstybės principą, skatinti nepajudinamą pasitikėjimą mūsų teisingumo sistemomis ir jų gebėjimu apsaugoti visus mūsų piliečius ir visuomenę.“

Šiuo metu taikomos tokios teisės:

  • Specialios apsaugos priemonės vaikams. Kiekvienais metais Europos Sąjungoje daugiau kaip 1 mln. vaikų dalyvauja baudžiamajame procese. Vaikai yra pažeidžiami ir jiems reikia specialios apsaugos visais proceso etapais. Pagal nuo šiandien taikomas naujas taisykles vaikams turėtų padėti advokatas, o suėmimo atveju jie laisvės atėmimo įstaigoje turėtų būti laikomi atskirai nuo suaugusiųjų. Turi būti gerbiamas jų privatumas, vykdant apklausą daromas garso ir vaizdo įrašas arba ji turėtų būti registruojama kitu tinkamu būdu.
  • Teisė  į teisinę pagalbą. Įtariami ar kaltinami asmenys turi teisę į teisinę pagalbą, t. y. finansinę paramą, pavyzdžiui, jei jie neturi išteklių bylinėjimosi išlaidoms padengti.

ES taisyklėse nustatyti aiškūs teisinės pagalbos teikimo kriterijai. Sprendimai dėl teisinės pagalbos turi būti priimami laiku ir stropiai, o jei prašymas visiškai ar iš dalies atmetamas, asmenys turi būti informuojami raštu.

Šios teisės papildo kitas ES jau taikomas teises:

  • Teisė į nekaltumo prezumpciją ir teisė dalyvauti nagrinėjant bylą teisme. Nekaltumo prezumpcijos samprata egzistuoja visose ES valstybėse narėse, tačiau ES taisyklėmis užtikrinamas vienodas šios teisės taikymas visoje ES. Taisyklėmis patikslinama, kad kaltintojas turi įrodyti kaltumą, o ne kaltinamasis privalo įrodyti savo nekaltumą.
  • Teisė turėti advokatą. Nesvarbu, kurioje ES šalyje būtų įtariamas arba kaltinamas asmuo, jis turi teisę būti konsultuojamas advokato. Teisė turėti advokatą taikoma ir Europos arešto orderio vykdymo procedūrai tiek toje valstybėje narėje, kurioje ji vykdoma, tiek valstybėje narėje, kurioje šis orderis buvo išduotas.
  • Teisė į informaciją. Asmenys turi būti nedelsiant informuojami apie nusikalstamą veiką, kuria jie yra įtariami arba kaltinami. Be to, jie turi būti nedelsiant žodžiu arba raštu informuojami apie jų teises baudžiamajame procese. Jiems turi būti suteikta galimybė susipažinti su bylos medžiaga.
  • Teisė  į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas. Vertimo žodžiu paslaugos turi būti teikiamos nemokamai per bet kokią apklausą, įskaitant vykdomą policijos, visus teismo posėdžius ir visus būtinus tarpinius klausymus, taip pat per svarbiausius susitikimus su advokatu.

 

Europos Komisijos informacija

 

 

Raktažodžiai
Close
Close