Institucijos

Priimti svarbūs viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimai

Gegužės 30 dieną LR Seimas priėmė svarbius Viešųjų pirkimų įstatymo bei Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo pakeitimus. Jeigu šiuos pakeitimus pasirašys Lietuvos Respublikos Prezidentas, dalis pakeitimų įsigalios iš karto , o kita dalis – 2019 m. lapkričio 1 d.

Yra supaprastintos pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus taisyklės, siejamos su tiekėjų mokamu darbo užmokesčiu. Viešųjų pirkimų įstatymo (įstatymas) 35 straipsnis patikslina, kad pasiūlyme nurodytas darbo užmokestis turės būti mokamas tik tiems darbuotojams, kurie vykdys pirkimo sutartį ir perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis; ir tai, (ii) kad tiek Lietuvos, tiek užsienio tiekėjų atveju darbo užmokesčio mediana bus lyginama su Lietuvos Respublikoje (ne tiekėjo registracijos šalyje) nustatytu minimaliu darbo užmokesčiu.

Įstatymas yar papildytas nuostata, kad perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje arba srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, atlikdama su nacionaliniu saugumu susijusių prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, įvertina visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius ir sprendžia, ar šiuose pirkimuose gali dalyvauti tiekėjai ir jo subtiekėjai, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas ar subtiekėjas yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantys) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje nurodytus tarptautinius susitarimus.

Tiekėjai galės teikti perkančiajai organizacijai tik elektronines sąskaitas.

Atsiranda pareiga atskirti statinio darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimus. Pareiga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į dalis gali būti netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų susijęs ir perkančioji organizacija privalėtų koordinuoti šių dalių tiekėjus, o tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, kodėl netikslinga skaidyti statinio statybos darbų ir statinio projektavimo paslaugų pirkimą į atskiras dalis.

Išplečiama galimybė įsigyti prekes, gaminamas ar naudojamas mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar eksperimentinės plėtros tikslais supaprastintų neskelbiamų derybų būdu. Tačiau tik tais atvejais, kai norimo rezultato negalima pasiekti naudojant tokios pačios paskirties kitus gaminius.

Įtvirtinta, kad sudaromoje pirkimo sutartyje turi būti nustatomas ne ilgesnis kaip 3 metų nuo sutarties įsigaliojimo prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo laikotarpis, išskyrus pagrįstus atvejus, kai atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes ir siekiant racionalaus lėšų panaudojimo būtina pailginti šį laikotarpį.

Perkančiajai organizacijai suteikiama teisė sudaryti pirkimo sutartį žodžiu, kai neskelbiamų derybų būdu vykdomi supaprastinti pirkimai ar vykdomi įstatymo 2 priede išvardintų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų tarptautiniai pirkimai.

Įtvirtintas naujas pagrindas pripažinti tiekėja nepatikimu: jeigu buvo priimtas perkančiosios organizacijos  sprendimas, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to perkančioji organizacija pritaikė sutartyje nustatytą sankciją.

Raktažodžiai
Close
Close