Institucijos

ES Taryba patvirtino naujas taisykles aplinkos apsaugos srityje

Vakar Europos Sąjungos Taryba (ET) patvirtino naujas svarbias taisykles aplinkosaugos srityje.

Pirmiausiai, Taryba priėmė direktyvą, kuria įvedami nauji apribojimai naudoti tam tikrus vienkartinius plastikinius gaminius. Direktyva dėl vienkartinių plastikinių gaminių grindžiama jau galiojančiais ES atliekų teisės aktais, tačiau ja siekiama didesnio poveikio, nustatant griežtesnes šios rūšies gaminių ir pakuočių, kurie yra tarp dešimties dažniausiai randamų Europos pakrantes teršiančių gaminių, naudojimo taisykles. Naujosiomis taisyklėmis uždraudžiama naudoti tam tikrus vienkartinius plastikinius gaminius, kuriems yra alternatyvų. Be to, nustatomos konkrečios priemonės siekiant sumažinti plastikinių gaminių, kuriais dažniausiai šiukšlinama, naudojimą. Vienkartiniai plastikiniai gaminiai gaminami vien tik ar iš dalies iš plastiko ir dažniausiai yra skirti naudoti tik vieną kartą arba trumpą laiką, o po to jie išmetami. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos tikslų yra sumažinti mūsų išmetamų plastiko šiukšlių kiekį. Pagal naująsias taisykles iki 2021 m. bus uždraustos vienkartinės plastikinės lėkštės, stalo įrankiai, šiaudeliai, balionėlių lazdelės ir ausų krapštukai. Valstybės narės turės per dvejus metus perkelti jos nuostatas į savo nacionalinę teisę.

Taip pat ET patvirtino naujas taisykles, kuriomis supaprastintos aplinkos teisės aktuose nustatytos ataskaitų teikimo pareigos. Iš dalies pakeitusi dešimt teisės aktų Taryba užtikrino, kad ES teisės aktuose nustatytos aplinkos srities ataskaitų teikimo pareigos būtų nuoseklesnės ir labiau suderintos. Priimto reglamento tikslas – supaprastinti ataskaitų teikimo pareigas, sumažinti administracines išlaidas, pagerinti turimų būsimiems vertinimams skirtų duomenų kokybę ir padidinti skaidrumą.

Pakeitimai bus taikomi dešimčiai aplinkos teisės aktų:

  • Nuotekų dumblo direktyvai (86/278/EEB)
  • Triukšmo direktyvai (2002/49/EB)
  • Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros (INSPIRE) direktyvai (2007/2/EB)
  • Paukščių direktyvai (2009/147/EB)
  • Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro (E-IPTR) reglamentui ((EB) Nr. 166/2006)
  • Bandymų su gyvūnais direktyvai (2010/63/EB)
  • ES medienos reglamentui ((ES) Nr. 995/2010)
  • Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (FLEGT) reglamentui ((EB) Nr. 2173/2005)
  • Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) reglamentui ((EB) Nr. 338/97)
  • Atsakomybės už aplinkos apsaugą direktyvai (2004/35/EB).

Taryba taip pat priėmė reglamentą, kuriuo suderinami reikalavimai, taikomi ES iš fosfatų klasės mineralų ir organinių medžiagų arba antrinių žaliavų gaminamoms trąšoms, taip atveriant naujų galimybių tokioms trąšoms gaminti ir jomis prekiauti plačiu mastu. Reglamente nustatytos suderintos ribos, taikytinos įvairiems mineralinių trąšų sudėtyje esantiems teršalams, tokiems kaip kadmis. Reglamente nustatyta, kad CE ženklu pažymėti ES tręšiamieji produktai turės atitikti tam tikrus reikalavimus, kad galėtų laisvai judėti ES vidaus rinkoje. Šie reikalavimai apima privalomus didžiausius leistinus teršalų kiekius, tam tikrų kategorijų sudedamųjų medžiagų naudojimą ir ženklinimo reikalavimus. CE ženklu nepažymėtų trąšų gamintojai tebeturės galimybę pateikti juos savo nacionalinei rinkai. Naujasis reglamentas, kuris pakeičia ankstesnį 2003 m. Trąšų reglamentą, apima visų rūšių trąšas (mineralines trąšas, organines trąšas, dirvožemio gerinimo medžiagas, auginimo terpes ir t. t.).

 

Raktažodžiai
Close
Close