Institucijos

Europos Parlamentas pritarė priemonėms kurti kapitalo rinkų sąjungą

Europos Parlamento galutiniu balsavimu pritarė teisės aktams, kuriais įgyvendinamos pagrindinės kapitalo rinkų sąjungos sudedamosios dalys. Priėmus didelę dalį pasiūlymų žengtas dar vienas žingsnis kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo link.

Kapitalo rinkų sąjungos projektu grindžiamas Komisijos užmojis skatinti ekonomikos augimą Europoje, investuoti į inovacijas ir didinti ES konkurencingumą pasaulyje. Priėmus 11 iš 13 pasiūlymų kapitalo rinkų sąjunga iš esmės skatins investuoti bendrojoje rinkoje ir taip pasiūlys papildomą finansavimo šaltinį ES įmonėms bei galimybių gyventojams taupyti ateičiai. Kapitalo rinkų sąjunga nukreipia investicijas į ekologiškus projektus ir tokiu būdu prisideda prie ES tvaraus vystymosi ir anglies dioksido poveikio neutralizavimo darbotvarkės įgyvendinimo. Be to, stiprios kapitalo rinkų sąjungos reikia siekiant papildyti bankų sąjungą, kad būtų sustiprinta ekonominė ir pinigų sąjunga ir tarptautinis euro vaidmuo.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Kapitalo rinkų sąjunga suteiks įmonėms daugiau finansavimo galimybių tiek šalies viduje, tiek visoje Sąjungoje, o vartotojams – įvairesnių būdų taupyti ateičiai. Alternatyvūs rinkos finansavimo šaltiniai yra ypač svarbūs finansuojant inovacijas, verslumą ir pradedančiąsias įmones, t. y. pagrindines darbo vietų kūrimo varomąsias jėgas. Nors projektas bus naudingas visoms valstybėms narėms, visų pirma jis sustiprins ekonominę ir pinigų sąjungą, nes paskatins dalytis rizika.“

Apskritai, kapitalo rinkų sąjungos tikslų – finansuoti inovacijas ir kurti daugiau investavimo galimybių vietos ir Europos lygmenimis – padės siekti visi priimti pasiūlymai. Kiekvienas iš šių pasiūlymų skirtas konkrečios srities veiksmams:

kolektyvinio investavimo fondai: pagal šį pasiūlymą pašalinus investiciniams fondams trukdančias reguliavimo kliūtis ir suvienodinus nacionalines taisykles, išaugs konkurencija ir investiciniams fondams bus sudarytos geresnės produktų platinimo ES viduje sąlygos, o investuotojai džiaugsis platesniu pasirinkimu, didesne verte ir geresne apsauga;

Europos priežiūros institucijų (EPI) peržiūra: atlikus šią peržiūrą Europos finansų priežiūros institucijų sistema taps veiksmingesnė ir produktyvesnė. Be daugelio kitų tikslų, šia pertvarka taip pat bus užtikrinta iniciatyvi ir sparti pinigų plovimo rizikos priežiūra finansų sektoriuje. Taip bus užtikrintas tolygus taisyklių laikymasis visoje Europos Sąjungoje, o Europos bankininkystės institucijai (EBA) pavesta atlikti koordinatorės vaidmenį kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityse;

investicinių įmonių peržiūra: šiuo peržiūrėtu teisės aktu visoms investicinėms įmonėms bus užtikrintos proporcingesnės kapitalo, likvidumo ir kitos rizikos valdymo reikalavimų taisyklės ir geresnė jų priežiūra, o kartu užtikrintos vienodos sąlygos didelėms ir sisteminės svarbos finansų įstaigoms. Be to, bus sugriežtintos ir patikslintos lygiavertiškumo taisyklės, taikomos trečiųjų valstybių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas;

padengtosios obligacijos: šiuo teisės aktu suderinus ES sistemą bus skatinama kurti bankų leidžiamas finansines priemones ekonomikai visoje ES finansuoti;

mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo rinkos: priėmus taisykles mažosioms ir vidutinėms įmonėms bus pigiau ir paprasčiau patekti į viešąsias rinkas, taip pat ir iš smulkiesiems emitentams skirtų prekybos vietų;

informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis, atskleidimo reikalavimai: šiomis taisyklėmis, nustatytomis įgyvendinant Tvaraus finansavimoveiksmų planą, bus užtikrintas griežtesnis ir geresnis finansinių produktų rengėjų ir finansų konsultantų informacijos apie ekologiškumą atskleidimas galutiniams investuotojams;

Europos rinkos infrastruktūros reglamentas (ERIR) 2.2: šiuo teisės aktu bus užtikrinta patikimesnė ir veiksmingesnė pagrindinių sandorio šalių, teikiančių paslaugas ES, priežiūra. Tai padės išsaugoti ES finansinį stabilumą;

ERIR supaprastinimas pagal programą REFIT: įgyvendinus šią pertvarką bus nustatytos paprastesnės ir proporcingesnės ne biržos išvestinių finansinių priemonių taisyklės ir taip, nesutrikdžius finansinio stabilumo, sumažintos rinkos dalyvių sąnaudos bei jiems tenkanti reguliavimo našta.

 

Europos Komisijos informacija

Raktažodžiai
Close
Close