Institucijos

Vyriausybė pritarė Turto civilinio konfiskavimo įstatymo projektui

Vakar LR Vyriausybė pritarė daug diskusijų keliančiam Turto civilinio konfiskavimo įstatymo projektui ir susijusių teisės aktų pakeitimų paketui.

Turto civilinis konfiskavimas taikomas asmens daiktams, pinigams ir vertybiniams popieriams, kitam turtui bei turtinėms teisėms, taip pat kitoms turtinėms ir neturtinėms vertybėms (turtas), neproporcingiems jo teisėtoms pajamoms, kai juos valdo, naudoja ir (ar) jais disponuoja šie asmenys:

1) kurie buvo kaltinami ar nuteisti už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 147 straipsnyje, 1471 straipsnio 2 dalyje, 157 straipsnyje, 178 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 180, 181 straipsniuose, 182 straipsnio 2 dalyje, 1821 straipsnyje, 183 straipsnio 2 dalyje , 184 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 1891, 199–200 straipsniuose, 201 straipsnio 2 dalyje, 202 straipsnyje, 213–216 straipsniuose, 218 straipsnyje, 219 straipsnio 2 dalyje, 220 straipsnio 2 dalyje, 221 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnyje, 225 straipsnio 1–3 dalyse, 226 straipsnio 1–4 dalyse, 227 straipsnio 1–3 dalyse, 228, 249–252, 253, 254, 256, 2571, 260, 261 straipsniuose, 292 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnyje, padarymą;

2) kurių atžvilgiu baudžiamasis procesas dėl šios dalies 1 punkte nurodytų nusikaltimų nebuvo pradėtas, o pradėtas – buvo nutrauktas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3, 212, 327 straipsniuose nustatytais pagrindais;

3) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už šios dalies 1 punkte nurodytus nusikaltimus Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka;

4) kurie yra organizuotų nusikalstamų grupių, kurias identifikuoja Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, vadovaudamasis sukauptų duomenų apie asmenų ryšius su organizuotomis nusikalstamomis grupėmis ar jų nariais analitiniu įvertinimu ir policijos generalinio komisaro patvirtinta metodologija, nariai.

Turto civilinis konfiskavimas taip pat galės būti taikomas turtui, kurį nurodytas asmuo perleido kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad šio turto vertė neatitinka nurodyto asmens teisėtų pajamų .

Jei ikiteisminio tyrimo institucijos turi pagrindo įtarti, kad asmuo valdo, naudojasi ir (ar) disponuoja turtu, jos kreipiasi į Lietuvos Respublikos prokuratūrą dėl sprendimo pradėti turto tyrimą, pateikdamos turimus duomenis.  Prokuroras per 10 kalendorinių dienų nuo nurodyto kreipimosi gavimo dienos priima nutarimą dėl turto tyrimo pradėjimo. Turto tyrimą atlieka Vyriausybės įgaliotos institucijos. Prokuroras, susipažinęs su turto tyrimo išvada, per 10 kalendorinių dienų nuo turto tyrimo išvados gavimo dienos priima nutarimą dėl turto civilinio konfiskavimo proceso pradėjimo.

Prokuroras, priėmęs nutarimą dėl turto civilinio konfiskavimo proceso pradėjimo, kreipiasi į teismą su prašymu skirti įpareigojimą deklaruoti ir pagrįsti turtą ir pajamas nurodytam asmeniui.

Bylos dėl turto civilinio konfiskavimo būtų nagrinėjamos pagal prokuroro ieškinį viešajam interesui ginti, pareikštą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Raktažodžiai
Close
Close