Teismai

LAT: ketinimas tik ateityje naudoti pastatą pagal paskirtį nesukuria teisėtų lūkesčių įsigyti valstybinės žemės sklypą lengvatinėmis sąlygomis

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija gruodžio 12 dieną priėmė nutartį dėl sąlygų valstybinę žemę įsigyti ne aukciono tvarka. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ieškovo (dyzelinės elektros pastotės savininko) teisės įsigyti nuosavybėn prie šio Pastato suformuotą valstybinės žemės sklypą ne aukciono tvarka.

teisėjų kolegija pasisakė, kad pagal teisinį reguliavimą galima daryti išvadą, kad būtinos sąlygos atsirasti Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintai asmens teisei be aukciono įsigyti nuosavybėn valstybinės žemės sklypą yra tokios: žemės sklypas turi būti užstatytas šiam asmeniui priklausančiais statiniais ar įrenginiais ir jis turi būti naudojamas šiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti. Asmens teisė nuomoti ar pirkti valstybinės žemės sklypą grindžiama jo realiu faktiniu naudojimu atitinkamam tikslui – turimiems nuolatiniams statiniams ar įrenginiams eksploatuoti.

Tam, kad būtų rengiamas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas naujam žemės sklypui, kuriame yra statiniai, suformuoti valstybinėje žemėje turi būti tokie statiniai, kuriems eksploatuoti būtų reikalingas žemės sklypas. Sprendžiant dėl valstybinės žemės sklypo pardavimo ar nuomos, itin svarbus ir turi būti vertinamas ne tik statinio buvimo žemės sklype faktas, bet ir realus faktinis statinio naudojimas atitinkamam tikslui, kuriam būtinas žemės sklypas, nepakanka atlikti vien teisinio situacijos vertinimo (nustatyti statinio registracijos žemės sklype aplinkybės). Kartu tai reiškia, kad, atsakingai institucijai nustačius, jog egzistuoja pagrindas suderinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą ar jam pritarti (jį patvirtinti), nėra pagrindo spręsti, jog neišvengiamai bus sudaryta ir žemės sklypo, kurio formavimo ir pertvarkymo projektas buvo suderintas ar patvirtintas, nuomos arba pirkimo–pardavimo be aukciono sutartis. Darytina išvada, kad patvirtinus žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą užbaigiama viena iš šių procedūrų – suformuojamas valstybinės žemės sklypas, tačiau tai savaime nesukuria teisės be aukciono įgyti šį valstybinės žemės sklypą. Toks interesas gali būti įgyvendintas tik tuo atveju, jeigu nustatomos visos teisės aktuose įtvirtintos būtinosios sąlygos įsigyti valstybinę žemę lengvatine tvarka (be aukciono).

Nagrinėjamoje byloje spręsdamas dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovę sudaryti su juo valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį be aukciono, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad, atsakovės darbuotojams atlikus patikrinimą vietoje, buvo nustatyta, jog statinio savininkas (ieškovas) nenaudoja Pastato pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį (pastotėje nėra jokios įrangos), Sklype nevykdo jokios veiklos. Ieškovas bylą nagrinėjant teisme nepateikė Pastato naudojimą pagal paskirtį patvirtinančių įrodymų ar kitų duomenų, kurie paneigtų šiuos atsakovės argumentus ar leistų teismui padaryti kitokią išvadą.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad nurodytų faktinių bylos duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovę su juo sudaryti valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartį. Tiek valstybinės žemės pirkimas ir pardavimas, tiek jos nuoma Žemės įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu siejama su šioje žemėje esančio statinio ar įrenginio naudojimu (eksploatavimu) pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę šio turto paskirtį, o ne aiškiai neapibrėžtu (nekonkrečiu ir neįrodytu) ketinimu tai daryti ateityje.

Teisėjų kolegija nusprendė, kad valstybinės žemės perleidimą reglamentuojančios teisės normos aiškiai apibrėžė valstybinės žemės pardavimo ne aukciono būdu sąlygas, todėl ieškovas, turėdamas nenaudojamą Pastatą, kuriame nėra jam naudoti pagal paskirtį būtinų įrenginių, ketindamas tik ateityje, gavęs nuosavybės teisę į Pastato užimtą žemės sklypą, galimai šį pastatą ir sklypą naudoti pagal paskirtį, negalėjo nesuprasti teisės normų reikalavimų ir įgyti pagrįstų lūkesčių, jog galės įsigyti valstybinės žemės sklypą tokiam pastatui naudoti pagal paskirtį, t. y. įgyti lūkesčių, kad imperatyviųjų teisės normų reikalavimų nesilaikymas sukurs jam teisėtus padarinius – teisę įsigyti valstybinės žemės sklypą, kuriame nevykdo veiklos, lengvatinėmis sąlygomis.

Raktažodžiai
Close
Close