Teismai

LAT apie išskirtinius atvejus, kai nutraukus santuoką sutuoktiniai vėliau gali pareikšti savarankišką reikalavimą padalyti santuokoje įgytą turtą

Gruodžio 13 dieną Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija priėmė nutartį byloje, kurioje ieškovė prašė padalyti nutraukiant šalių santuoką, į santuokoje įgyto turto, esančio bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, balansą neįtrauktą turtą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai buvo nusprendę atsisakyti ieškinį priimti, nurodę, kad tuo atveju, jeigu santuokos nutraukimo byloje buvo išspręstas ne viso sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimas, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą santuokos nutraukimo byloje.

Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad santuokos nutraukimo padarinių klausimai turi būti sprendžiami toje pačioje byloje kaip ir santuokos nutraukimas ir tik išimtiniais atvejais galimas tokių reikalavimų sprendimas atskiroje byloje. Tokia pozicija grindžiama nuostata, kad tik visus klausimus sprendžiant kompleksiškai galima tinkamai išsiaiškinti ir nuspręsti dėl visų santuokos nutraukimo padarinių, nes šių klausimų sprendimas dažnai tarpusavyje glaudžiai susijęs, pavyzdžiui, išlaikymo vaikui priteisimas turtu (CK 3.196 straipsnio 1 dalies 3 punktas) gali turėti įtakos sprendžiant dėl turto padalijimo tarp buvusių sutuoktinių. Šios taisyklės (santuokos nutraukimo padarinių klausimai turi būti sprendžiami santuokos nutraukimo byloje) išimtys galėtų būti taikomos tik išskirtiniais atvejais, siekiant apsaugoti proceso šalių ar kitų asmenų teises ar įstatymo saugomus interesus.

Proceso atnaujinimas civilinėje byloje galimas tik išimtiniais, įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka. CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti pateikiamas vėliau nei po penkerių metų nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos. Tai – naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus nebegali būti tenkinamas prašymas atnaujinti procesą konkrečioje byloje. Nurodytos įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad, pirma, sutuoktiniams, nutraukusiems santuoką ir neišsprendusiems visų su santuokiniu turtu susijusių klausimų, yra galimybė juos išspręsti atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje; antra, tokios galimybės realus įgyvendinimas yra apribojamas civilinio proceso atnaujinimui keliamų reikalavimų. Tokiu atveju gali susiklostyti situacija, kai sutuoktinių (ar vieno iš jų) turtinė teisė liks neapginta, bus pažeisti teisės į teisminę gynybą. nuosavybės neliečiamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai.

Aplinkybė, kad ieškovė negali pasinaudoti proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo byloje institutu, nes praleistas penkerių metų prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminas, teisėjų kolegijos vertinimu, nereiškia, kad tokiu atveju, jeigu dėl santuokos nutraukimo byloje galimai ne viso šalių padalyto bendro turto ieškovės teisės ir teisėti interesai, tarp jų ir turtiniai, yra pažeidžiami, nėra teisinio pagrindo apginti ieškovės galimai pažeistas turtines teises kitais įstatymo nustatytais būdais. Ieškovės šioje byloje pareikštas reikalavimas, susijęs su buvusių sutuoktinių bendru turtu, galėtų būti nagrinėjamas atskiroje, ne santuokos nutraukimo, byloje tik tokiu atveju, jeigu santuokos nutraukimo byloje nagrinėjamoje byloje pareikštame ieškinyje nurodomas turtas tarp buvusių sutuoktinių nebuvo padalytas dėl išskirtinės susiklosčiusios situacijos.

Išskirtinė susiklosčiusi situacija, dėl kurios santuokos nutraukimo byloje buvo padalytas ne visas sutuoktinių bendras turtas ir dėl kurios galėtų būti taikoma bendrosios taisyklės išimtis, yra vertinamojo pobūdžio. Nei teisės aktai, nei teismų praktika nenurodo tokios išskirtinės situacijos vertinimo kriterijų. Dėl tokios situacijos svarbos ir išskirtinumo teismas turėtų spręsti kiekvienoje konkrečioje byloje atskirai. Sprendžiant šį klausimą, be kita ko, svarbu nustatyti ir įvertinti tokias aplinkybes: ar nutraukiant santuoką turtas, kurį prašoma padalyti ne santuokos nutraukimo byloje, egzistavo; ar sutuoktinis, prašantis šį turtą padalyti, žinojo (galėjo, turėjo žinoti) apie šio turto egzistavimo faktą; priežastis, dėl kurių nurodytas turtas santuokos nutraukimo byloje nebuvo įtrauktas į bendro dalytino turto sąrašą, taip pat kitas aplinkybes. Nenustačius šių aplinkybių negalima daryti išvados dėl susiklosčius situacijos išskirtinumo ir bendrosios taisyklės išimties taikymo.

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad nurodytos aplinkybės negali būti nustatytos ieškinio priėmimo stadijoje, bylą nagrinėję teismai neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti priimti ieškovės ieškinį CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu. Dėl šios priežasties egzistuoja teisinis pagrindas panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus, o bylą perduoti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti ieškinio priėmimo klausimą CPK nustatyta tvarka.

 

Raktažodžiai
Close
Close