Komentarai

M. Malijonis. Reikalavimas tiekėjams dėl nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų santykio gali būti taikomas ne visais atvejais

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė nutartį, kuria suformavo precedentą dėl tiekėjų finansinio ir ekonominio pajėgumo tikrinimo vykdant tarptautinius ir supaprastintus pirkimus bei toliau išplėtojo praktiką dėl ekonominio naudingumo kriterijų tikslumo ir aiškumo.

Tiekėjų finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimas

LAT konstatavo, kad reikalavimas tiekėjams dėl įmonės nuosavo kapitalo ir visų įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) santykio yra perteklinis ir nepagrįstai varžantis tiekėjų konkurenciją tuo atveju, jei pirkimo sutartyje yra numatytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai. Kadangi periodiškai gaunant mokėjimus už prekes, paslaugas ar darbus, tiekėjui yra lengviau vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

Kitaip tariant, LAT suformavo precedentą ir išaiškino, kad tarptautiniuose ir supaprastintuose pirkimuose, kai viešojo pirkimo sutartyje nurodytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai tiekėjui, bendrojo mokumo koeficiento reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai negali būti taikomas ir pirkimus vykdantys subjektai negali šio reikalavimo nustatyti pirkimo sąlygose.

Ekonominio naudingumo kriterijai turi būti aiškūs ir tikslūs

Nuosekliai laikydamasis ankstesnėse bylose suformuotos praktikos, LAT taip pat dar kartą pabrėžė, jog perkančioji organizacija privalo pasirinkti ir suformuluoti tokius ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurie leistų visiems deramai informuotiems ir įprastai rūpestingiems konkurso dalyviams žinoti tikslią jų apimtį, juos aiškinti vienodai. Tik tokiu būdu yra sudaroma galimybė patikrinti tiekėjų pasiūlymuose pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems kriterijams ir pašalinama galimybė vertinti tiekėjų pasiūlymus subjektyviai.

LAT taip pat konstatavo, kad pasiūlymų vertinimo kriterijai turi būti konkretūs, objektyvūs, o tiekėjų pasiūlymų vertinimo sistema turi būti aiški ir tiksli. Skaidrumo ir vienodo požiūrio principų neatitinka tokie pasiūlymų vertinimo kriterijai, kurie aprašyti vartojant nekonkrečias, neobjektyvias, išskirtinai subjektyvaus vertinamojo pobūdžio sąvokas, todėl detaliau nepaaiškinus jų turinio, nenurodant jų reikšmės bei įtakos balų skyrimui ir bendram ekonominio naudingumo kriterijų vertinimui, kyla rizika, kad tiek atskiri tiekėjai, tiek perkančioji organizacija gali juos skirtingai suprasti ir vertinti. LAT vertinimu pirkimo sąlygose negali būti reikalaujama tiekėjų pateikti paslaugos ar darbų aprašymą, jeigu nėra įmanoma nustatyti objektyvių tokių aprašymų vertinimo kriterijų.

Matas Malijonis yra advokatų kontoros „Cobalt” asocijuotas teisininkas

Raktažodžiai
Close
Close