Teismai

LAT atmetė kasacinius skundus asmenų, nuteistų už nusikalstamo susivienijimo organizavimą ir dalyvavimą jo veikloje

Byloje nustatyta, kad vienas iš nuteistųjų, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose, organizavo Vilniaus mieste veikusį nusikalstamą susivienijimą, kuris platino narkotines ir psichotropines medžiagas. Į šio susivienijimo veiklą palaipsniui buvo įtraukta dar dvylika kitų asmenų. Nuteistasis vadovavo nariams nurodydamas dalyvauti nusikalstamo susivienijimo veikloje, daryti nusikaltimus – neteisėtai disponuoti įvairiomis narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, jas perduoti pagal nustatytą platinimo schemą, padalinti šias medžiagas mažesniais kiekiais ir sistemingai jas platinti tiesiogiai ar per specialiai tam parinktus trečiuosius asmenis.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), atmesdamas kasacinius skundus, sutiko su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, jog nusikalstamo susivienijimo organizatoriaus ir vadovo vaidmuo pasireiškė tuo, kad jis pats ir per savo patikėtinius sutelkė susivienijimo narius bendroms nusikalstamoms veikoms daryti, paskirstė vaidmenis ir užduotis. Jis taip pat koordinavo jų veiklą –kiekvieną dieną nariai turėjo jam asmeniškai parašyti tikslią ataskaitą, kiek ir už kokią sumą pardavė narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Taip pat jis buvo nustatęs vidines elgesio taisykles – reikalavo, kad nusikalstamo susivienijimo nariai tarpusavyje ir su juo bendrautų tik koduotomis SMS žinutėmis; tam sukūrė atitinkamą kodų sistemą; pagal ją susivienijimo nariai suprasdavo, apie kokią narkotinę medžiagą, jos kiekį ir buvimo vietą kalbama.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad nuteistojo suburtas ir vadovaujamas nusikalstamas susivienijimas veikė gana stabiliai visą savo egzistavimo laikotarpį (nuo 2010 metų vasaros iki 2011 m. rugpjūčio 30 d.); policijos pareigūnų sulaikytus asmenis greitai pakeisdavo kiti asmenys, todėl nusikalstamos veikos buvo nenutrūkstamos. Nusikalstamo susivienijimo nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis, kiekvienas jų turėjo konkrečiai pavestą funkciją: vieni buvo atsakingi už tai, kad kuo daugiau naujų narių būtų įtraukta į narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimą, tiesiogiai koordinavo žemesnės grandies narių veiklą, ragindami juos parduoti kuo daugiau narkotikų ir surinkti kuo daugiau pinigų, taip pat vykdė nepaklusniųjų narių fizinį ir psichologinį smurtą, taip palaikydami drausmę ir subordinaciją nusikalstamo susivienijimo viduje. Kiti nariai pasirūpindavo heroinu, o vienas jų (susivienijimo organizatoriaus motina) buvo atsakinga už susivienijimo kasą (surinkdavo, apskaitydavo už narkotines medžiagas gautus pinigus ir apie tai informuodavo savo sūnų). Nusikalstamo susivienijimo nariai dažnai bendraudavo tarpusavyje konspiracinio turinio SMS žinutėmis, „Skype“ programa, kurios teisėsaugos pareigūnai negali kontroliuoti. Didesnių kiekių narkotinių ir psichotropinių medžiagų iš rankų į rankas neperdavinėjo – jas palikdavo įrengtose slėptuvėse; suimtiems nariams būdavo samdomi gynėjai, už suteiktas teisines paslaugas būdavo apmokama iš bendros nusikalstamo susivienijimo kasos.

Teisėjų kolegija pripažino, kad apeliacinės instancijos teismas teisingai konstatavo, jog šioje baudžiamojoje byloje yra nustatyti tiek baudžiamajame įstatyme nurodyti nusikalstamo susivienijimo būtini požymiai, tiek kitos teismų praktikoje atskleistos nusikalstamo susivienijimo formos: tikslas daryti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, trijų ir daugiau asmenų susivienijimas šiam tikslui, pastovūs tarpusavio ryšiai bei užduočių ir vaidmenų pasiskirstymas, nusikalstamo susivienijimo griežta hierarchinė struktūra, stabilumas, vadovavimas, veiklos planavimas, nusikalstamo susivienijimo narių pastovus bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant bendrų nusikalstamų tikslų, pelno siekimas, vidinės drausmės ir subordinacijos palaikymas, ryšių ir kitų techninių priemonių naudojimas nusikalstamai veiklai, nusikalstamos veiklos specializacija, konspiracinis bendravimas, bendros kasos buvimas, pagalbos suimtiems nusikalstamo susivienijimo nariams suteikimas.

„Įvertinus kiekvieno iš nusikalstamo susivienijimo nario vaidmenį ir atliktas funkcijas, kaip teisingai nurodyta apeliacinės instancijos teismo nutartyje, darytina išvada, kad nuteistieji suvokė esantys aukšto organizuotumo lygio nusikalstamos grupuotės, sukurtos turint tikslą daryti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, nariai ir norėjo taip veikti; nuteistųjų veikla buvo susijusi priežastiniu ryšiu su pavojingais padariniais, kurie yra bendro jungtinio dalyvavimo darant sunkius ir labai sunkius nusikaltimus rezultatas“, – nurodė LAT.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informacija

Raktažodžiai
Close
Close